หลักสูตร

“กระบวนการวางแผนการผลิตล่วงหน้าและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต” (APQP & PPAP)

     หลักการและเหตุผล  จากการแข่งขันที่สูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและSuppliersโดยเน้นด้านคุณภาพสินค้าและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นด้านคุณภาพสินค้าและบริการ การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ทำให้องค์กรมาตรฐานสากลได้จัดทำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 สำหรับประยุกต์ใช้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมาตรฐานดังกล่าว ได้กำหนดให้ต้องมีการวางแผนคุณภาพสำหรับการผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้า (APQP) และจัดทำแผนควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ตรงความต้องการ ของลูกค้าทั้งคุณภาพ ต้นทุน ตลอดจนการส่งมอบ โดยต้องผ่านกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถดำเนินการผลิตชิ้นส่วนตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ตามมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมาย จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ ขั้นตอนของ APQP

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ ISO/TS16949 และขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APQP วางแผนคุณภาพล่วงหน้า (ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่)

 3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ประโยชน์ APAP และความสัมพันธ์ระหว่าง APAP กับ ISO/TS16949

 4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APAP 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมทราบความหมาย จุดมุ่งหมายc]tขั้นตอนของ APQP และความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ  ISO/TS16949

 2. ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและประโยชน์ APAPและความสัมพันธ์ระหว่าง APAP กับISO/TS16949

 3. ผู้อบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและนำไปเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ APAP ในองค์กรได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1.  ทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

 2. การเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

 3. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

 4.  Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร กระบวนการวางแผนการผลิตล่วงหน้าและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต” (APQP & PPAP)

   Lesson 1:     APQP คืออะไร​

   Lesson 2:    การวางแผนการผลิตล่วงหน้า APQP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/TS16949​

   Lesson 3:    บริบทของการ “การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต” (Production Part Approval Process : PPAP)​ 

   Lesson 4:    ความสัมพันธ์ระหว่าง PPAP กับ ISO/TS16949:2009

กลุ่มเป้าหมาย :               New Model, R&D , Engineering / QC/QA / Production

จำนวนวันที่อบรม :           1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น                    

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved