หลักสูตร
“การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ”
(Risk & opportunities Change management)


   หลักการและเหตุผล การบริหารคุณภาพที่ดี ต้องมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วางแผน ลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ โดยคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ในทางกลับกัน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือในระหว่างการดำเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อคุณภาพ เรียกว่า “ความเสี่ยง” (Risk) ที่องค์กร ต้องจัดการและบริหารเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ กรณีองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ องค์กรต้องกำหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ และเชื่อถือได้ สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ต้องการ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการตรวจประเมินภายในให้เหมาะสมกับระดับของความเสี่ยงของกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ระบุมาการจัดการอย่างเหมาะสม องค์กรยังสามารถผลิตสินค้าและบริการ


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญการบริหารความเสี่ยง ตามข้อก าหนดการบริหารความเสี่ยงการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015
   2) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความสามารถในการวางระบบความเสี่ยงด้านคุณภาพกระบวนการและขั้นตอนวางแผนความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ
   3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบปัจจัยหลักในการนำมาพิจารณาและ กำหนดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกำหนดการบริหารความเสี่ยงการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015
   2) ผู้อบรมนำทักษะ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางระบบความเสี่ยงด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในองค์กรได้
   3) ผู้อบรมนำความรู้ การวิเคราะห์ปัจจัยหลักในกระบวนการและขั้นตอนวางแผนความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพไปปรับใช้ในองค์กรได้จริง


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม
   2) เน้นการจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ แบบ Process Approach
   3) เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop การจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
   4) สร้างสถานการณ์จำลอง Live DCC (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

หัวข้อการบรรยาย

   Module 1: ประเด็นสำคัญการวางแผนสำหรับระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015
   Module 2: เทคนิคการวางแผนบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ
   Module 3: กระบวนการและขั้นตอนวางแผนความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ
   Module 4: ปัจจัยหลักในการนำมาพิจารณาและกำหนดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง


กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) /จนท.ควบคุมเอกสาร (DCC) /หัวหน้างาน
เจ้าของกิจการ/ ผู้สนใจทั่วไป
จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved