หลักสูตร

กระบวนการอนุมัติชี้ส่วนการผลิต

"Production Part Approval Process : PPAP)"

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :     กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process : PPAP)

วันที่สัมมนา :     9 มกราคม 2562 (รุ่นที่ 1) เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :          HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

 

    หลักการและเหตุผล PPAP (Production Part Approval Process) อยู่ในมาตรฐาน ISO/TS 16949 องค์กรต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิตที่ยอมรับโดยลูกค้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำมาจากเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต และกระบวนการเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการทางวิศวกรรม Supplier จะต้องได้รับการอนุมัติ PPAP จากผู้ผลิตยานยนต์เมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบใหม่หรือการปรับเปลี่ยนจะนำไปสู่​​การผลิตหรือกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้รับการอนุมัติต้องใช้ผู้ผลิตเพื่อให้ชิ้นส่วนของตัวอย่างและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า  :  ความต้องการของลูกค้าที่ได้รับความเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ให้มาตรงตามความต้องการ (รวม Supplier รายย่อย) ความสามารถในการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับการผลิต วางแผนการควบคุมและระบบการจัดการที่มีคุณภาพจะป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่สอดคล้องเข้าถึงลูกค้าได้ 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและประโยชน์ APAP

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง APAP กับ ISO/TS16949

  3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APAP 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.  ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและประโยชน์ APAP

  2.  ผู้อบรมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง APAP กับ ISO/TS16949

  3.  ผู้อบรมทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APAP 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. ทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

  2. การเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

  3. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

  4. Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต”

                  (Production Part Approval Process : PPAP)  

   Part 1     บริบทของการ “การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต” (Production Part Approval Process : PPAP)​

   Part 2     ความสัมพันธ์ระหว่าง PPAP กับ ISO/TS16949:2009​

   Part 3     เทคนิคการการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต

กลุ่มเป้าหมาย :              New Model, R&D , Engineering / QC/QA / Production

จำนวนวันที่อบรม :          1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :          30  คน/รุ่น                    

วิทยากร :                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved