หลักสูตร

 “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า”

(Advance Product Quality Planning (APQP)

 

    หลักการและเหตุผล เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพสินค้าหรือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพสินค้าหรือบริการ การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรมาตรฐานสากลได้จัดทำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 สำหรับประยุกต์ใช้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมาตรฐานดังกล่าว ได้กำหนดให้ต้องมีการวางแผนคุณภาพสำหรับการผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้า (APQP) และจัดทำแผนควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ตรงความต้องการ ของลูกค้าทั้งคุณภาพ ต้นทุน ตลอดจนการส่งมอบ โดยต้องผ่านกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถดำเนินการผลิตชิ้นส่วนตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ตามมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ ISO/TS16949

  3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APQP วางแผนคุณภาพล่วงหน้า (ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.  ผู้อบรมทราบความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP

  2.  ผู้อบรมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ ISO/TS16949

  3.  ผู้อบรมสามารถกำหนดขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APQP วางแผนคุณภาพล่วงหน้า  (ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. ทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

  2. การเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

  3. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

  4.  Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า”

                  (Advance Product Quality Planning (APQP)

   Part 1    บทนำ​

   Part 2   การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า APQP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/TS 16949

กลุ่มเป้าหมาย :                   New Model, R&D , Engineering / QC/QA / Production

จำนวนวันที่อบรม :               1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :               30  คน/รุ่น                    

วิทยากร :                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved