หลักสูตร

“การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis”

(Why Why Analysis)  

 

     หลักการและเหตุผล “การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิด สภาพการณ์ที่เกิดซ้ำซ้อน Why Why Analysis เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ”และ“สาเหตุ”เกิด จากสาเหตุใดและพยายามค้นหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและสอดคล้องเพื่อค้นหา “สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร การวิเคราะห์ Why Why Analysis เป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันมีความซ้ำซ้อน โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why   Why Analysis เป็นพื้นฐานที่สำคัญ และมีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานและการพัฒนา ดังนั้น  การแก้ไขปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้อง“ป้องกันและแก้ปัญหาแบบสมเหตุผล” ที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis ที่เกิดประสิทธิภาพด้วยเทคนิคและขั้นตอนที่สำคัญ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้

 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถการวิเคราะห์ ระบุปัญหาและแก้ปัญหาได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้

 2. ผู้อบรมสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

 3. ผู้อบรมสามารถระบุปัญหา สาเหตุ  แก้ปัญหาได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

 2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

 3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

 4. Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

 5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis”

                  (Why Why Analysis) 

   Part 1:       พื้นฐานความเข้าใจของการวิเคราะห์ปัญหา​

   Part 2:       พื้นฐานและแนวคิดปัญหาในกระบวนการ​

   Part 3:       เทคนิคและข้อกำหนดในการทำ Why Why Analysis

   Part 4:       การเลือกเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา (Problem Solving Devices)

กลุ่มเป้าหมาย :                 วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved