รายละเอียดหลักสูตร

การวิเคราะห์ระบบวัด

(Measurement System Analysis : MSA)

      หลักการและเหตุผล  ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้อง แต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง และความแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบ คุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัดซึ่งจำเป็นในช่วงของการทดลองผลิตและการผลิต  

         Measurement System Analysis: MSA จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาความผันแปรและความถูกต้องของระบบการวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ และ ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักการของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจะครอบคลุมการศึกษาระบบการวัดที่ครอบคลุม Accuracy, Linearity, Stability, Repeatability, and Reproducibility ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดใน MSA   ที่ AIAG (Automotive Industry Action Group.)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA.

 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute.

 3. เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

 4. เพื่อให้ผู้อบรบสามารถวางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ตลอดจนกำหนด แนวทางปรับปรุง กระบวนการตรวจวัดได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด

 2. ผู้อบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute.

 3. ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด 

 4. ผู้อบรมสามารถวางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ตลอดจนกำหนด แนวทางปรับปรุง

กระบวนการตรวจวัดได้

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA

       ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับ MSA
       ความหมายของ “การวัด”
       ผลกระทบของการวัด (α, β) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
       บทบาทของการวัดต่อการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์
       หลักการและความแปรผันในระบบการวัด

Lesson 2: การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบ Variable

       GR&R คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำ
       Run Chart แสดงผลการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
       Whiskers Chart แสดงให้เห็นพิสัยของการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ

Lesson 3: การวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบการวัดแบบ Variable
       Bias คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
       คำนวณหาค่า bias

Lesson4: การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำ เมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบ Variable

       Linearity คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและแม่นยำในแต่ละย่านวัด
       คำนวณหาค่า bias แต่ละย่านวัด
       คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น ของ Bias แต่ละย่านวัด

Lesson 5: การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำเมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบ Variable Stability คืออะไร
       ขั้นตอนการทวนสอบความเที่ยงตรงและแม่นยำ
       การคำนวณหาค่า UCL, LCL ของ Bais
       นำเสนอผลการวิเคราะห์

Lesson 6: การวิเคราะห์เสถียรภาพการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ

       Kappa คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ Repeatability, Reproducibility แบบ Attribute
       การคำนวณ Kappa, Effectiveness, Miss Rate , False Alarm Rate

 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ วิศวกร ผู้รับผิดชอบด้านอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และทดสอบ และควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • หลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด

 • การวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute

 • วิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

 • วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

18 ธันวาคม 2562

1

5,500

5,225

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved