การวิเคราะห์ระบบวัด

(Measurement System Analysis : MSA)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ วิศวกร

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด

- การวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute

การวิเคราะห์ระบบวัด

(Measurement System Analysis : MSA)

      หลักการและเหตุผล  ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้อง แต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง และความแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบ คุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัดซึ่งจำเป็นในช่วงของการทดลองผลิตและการผลิต  

         Measurement System Analysis: MSA จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาความผันแปรและความถูกต้องของระบบการวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ และ ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักการของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจะครอบคลุมการศึกษาระบบการวัดที่ครอบคลุม Accuracy, Linearity, Stability, Repeatability, and Reproducibility ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดใน MSA   ที่ AIAG (Automotive Industry Action Group.)

หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด 2
หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด 1

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA.

  2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute.

  3. เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

  4. เพื่อให้ผู้อบรบสามารถวางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ตลอดจนกำหนด แนวทางปรับปรุง กระบวนการตรวจวัดได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด

  2. ผู้อบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute.

  3. ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด 

  4. ผู้อบรมสามารถวางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ตลอดจนกำหนด แนวทางปรับปรุง

กระบวนการตรวจวัดได้