หลักสูตร

“การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

(Internal Auditor ISO 14001:2015)

 

     หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสำคัญเพื่อให้สามารถวางกรอบการดำเนินงานในการปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลโดยกระบวนการตรวจประเมินภายใน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและประสิทธิผลของระบบมาตรฐาน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมินภายในจึงต้องศึกษามาตรฐานฉบับใหม่นี้ และพัฒนาความสามารถ รวมถึงสร้างความเข้าใจในหลักการ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจประเมินภายในต่อไป โดยกระบวนการตรวจประเมินภายใน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ในตรวจสอบความสอดคล้องและประสิทธิผลของระบบฯ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมินภายใน ต้องศึกษามาตรฐานฉบับใหม่นี้ ให้มีความเข้าใจถึงหลักการ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการตรวจประเมินภายในต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน

 2. เพื่อให้ผู้อบรมตีความข้อกำหนดของ ISO 14001 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบการเตรียมการ  การตรวจประเมินภายในและการจัดทำรายการตรวจประเมินได้  

 4. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงเทคนิค ในการตรวจประเมินการตั้งคำถาม , สัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

 5. เพื่อให้ผู้อบรมเขียนใบร้องขอ ( CARs ) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน การเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมิน การพัฒนาและปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1.  ผู้อบรมเข้าใจความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน

 2.  ผู้อบรมสามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 14001 และวางแนวทางในการตรวจประเมินภายใน

 3.  ผู้อบรมสามารถเตรียมการตรวจประเมินภายในและการจัดทำรายการตรวจประเมิน   

 4.  ผู้อบรมนำเทคนิคการตั้งคำถาม , สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข ( CARs )การเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมิน การพัฒนาและปรับปรุง ระบบบริหารจัดการได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1.  เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

 2.  เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

 3.  เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

                 (Internal Auditor ISO 14001:2015)

   Module 1:     แนวคิดในการตรวจติดตาม​

   Module 2:     สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ  

กลุ่มเป้าหมาย :            ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ EMR, คณะทำงาน ISO 14001 , และผู้ที่สนใจศึกษามาตรฐาน ISO 14001    

จำนวนวันที่อบรม :        1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :        30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                ผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.) ณ ห้องสัมมนา

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

อัตราค่าสัมมนา

บุคคลทั่วไป : 5,500 บาท

สมาชิก : 5,225 บาท

(ราคายังไม่รวม VAT 7%)

Download

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved