หลักสูตร

“ข้อกำหนด ISO 14001:2015”

(ISO 14001: 2015 Requirement)  

 

     หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงทั่วโลก บางประเทศมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้าร่วมด้วย จึงอยู่ในสถานะในแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้จึงเป็นแนวทางการค้ารวมถึงการขยายตลาดการค้าใหม่และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกองค์การตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management) ภาวะผู้นำ (Leadership) การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment) สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) และแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-Cycle Thinking) และและการประเมินความเสี่ยง (Risk based approach)  

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015  

  2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการของบริบทขององค์การ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำและประเมินความเสี่ยง

  3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ISO 14001 : 2004 (Version เดิม) ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1.  ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

  2.  ผู้อบรมเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน ทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2.  เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  3.  เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  4.  แบบทดสอบ Pre-test / Post-test

 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015”

                  (ISO 14001: 2015 Requirement) 

   Module 1:     บริบทของ ISO 14001 : 2015

กลุ่มเป้าหมาย :                ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ คณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

จำนวนวันที่อบรม :            2  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.) ณ ห้องสัมมนา

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

อัตราค่าสัมมนา

บุคคลทั่วไป : 4,500 บาท

สมาชิก : 4,275 บาท

(ราคายังไม่รวม VAT 7%)

Download

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved