การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ-ISO-ทุกร

หลักการและเหตุผล

      การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ISO ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001, ISO / TS16949,

OHSAS 18001    

2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 3,300 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การควบคุมเอกสารทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสารใน

ระบบคุณภาพเพื่อควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการ

ต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001, ISO / TS16949, OHSAS 18001

02.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตาม

ระบบ ISO ทุกระบบ

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) / จนท.ควบคุมเอกสาร (DCC) / หัวหน้างาน

/ เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้สนใจทั่วไป

 
 

ตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ ควบคุมเอกสาร (DCC)

หัวหน้างาน

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

26554.jpg
04.png

เน้นการจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ แบบ Process Approach

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop การจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ

26554.jpg
6544.png

สร้างสถานการณ์จำลอง Live DCC (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1
  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
  ด้วย (5 Why Analysis)

  • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตาม ISO

  • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตาม ISO

 • Module 2
  การชี้บ่งเอกสาร
  ระบบคุณภาพ

  • การจัดทำ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้ "ใบขอดำเนินการเอกสาร"

  • เอกสารควบคุมจะประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"

  • เอกสารที่ไม่ควบคุม เช่น เอกสารภายนอก จะไม่ประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"

  • เอกสารที่ยกเลิก เช่น เอกสารภายนอก

 • Module 3
  การควบคุมเอกสาร

  • การอนุมัติเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน

  • การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย

  • การแสดงสถานะปัจจุบันองการปรับปรุงเอกสาร

  • การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงาน

 • Module 4
  การควบคุมการบันทึก

  • จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • การชี้บ่งบันทึกคุณภาพ / การจัดเก็บ / การนำมาใช้การป้องกันการเสียหาย

  • บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนำมาใช้ได้โดยสะดวก

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การควบคุมเอกสารและบันทึกตาม

ระบบ ISO ทุกระบบ

2 สิงหาคม 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

การควบคุมเอกสารและบันทึกตาม

ระบบ ISO ทุกระบบ

22 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

การควบคุมเอกสารและบันทึกตาม

ระบบ ISO ทุกระบบ

14 ธันวาคม 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

การควบคุมเอกสาร

และบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

 
 
การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกร

การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกร

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร iso 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนา
หลักสูตร iso 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนา
หลักสูตร iso 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนา
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved