“การตรวจติดตามคุณภาพภายใน” เป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์การมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงองค์การที่จัดทำระบบอยู่แล้ว และต้องการ ทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องจัดทำเป็นรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายคุณภาพที่กำหนด

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ISO 9001:2015

      2) ผู้อบรมทราบแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

      3) ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

      4) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน

ISO 9001:2015 ของระบบบริหารคุณภาพ ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม 

      2) เน้นการตรวจติดตาม แบบ Process Approach และ Risk-based Thinking

      3) กิจกรรม Workshop จัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามภายใน

      4) สร้างสถานการณ์จำลอง Live audit (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 การอธิบายข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

     1) ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน

     2) ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตามภายใน

     3) หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การจัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

     4) Case Study: การเตรียมรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Checklist)

Lesson 2 การเตรียมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

     1) เทคนิคการตรวจติดตามภายใน 

     2) การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการ ในการตรวจติด ตามภายใน

     3) เทคนิคการวางแผนการตรวจติดตามภายใน

     4) การดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

     5) เทคนิคการจัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

     6) เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

Lesson 3 ขั้นตอนการตรวจติดตาม

ภายในตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

      ชั้นที่ 1 วางแผนการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
       1) อบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
       2) วางแผนการตรวจติดตามประจำปี

      ขั้นที่ 2 เตรียมการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
       1) คัดเลือกทีมผู้ตรวจติดตาม

       2) ทบทวนเอกสารคุณภาพ
       3) จัดทำโปรแกรมการตรวจติดตาม (Audit Schedule)
       4) จัดทำ Audit Checklist

      ขั้นที่ 3 ดำเนินการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
       1) ประชุมเปิดการตรวจติดตาม
       2)  ดำเนินการตรวจติดตาม

      ขั้นที่ 4 รายงานผลการตรวจติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
       1) บันทึกผลการตรวจติดตาม
       2) ตัดสินระดับความรุนแรงของ NC

       3) ประชุมปิดการตรวจติดตาม
       4) จัดทำ Audit Report

      ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการแก้ไข / การตรวจติดตามซ้า (Follow up)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) / คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Committee) / เจ้าของกิจการ

/ ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ISO 9001:2015

 2. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

 3. เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (ประเด็นที่สำคัญ) ของข้อกำหนด ISO 9001:2015

 4. ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 6 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

 • 4 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 7 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 9 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 11 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

หลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน iso 9001:2015

การตรวจติดตามภายในผู้ตรวจ (Auditor) เป็นบุคลากรขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบว่ากิจกรรมต่างๆ หรือระบบคุณภาพที่จัดขึ้นมาเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 9001 :2015 และช่วยให้มีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาระบบขององค์กรตลอดจนสินค้าและบริการขององค์กรมีคุณภาพ

คำจำกัดความของการตรวจติดตาม “Audit”

“กระบวนการที่เป็นระบบ ดำเนินไปอย่างอิสระ และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรวบรวมหลักฐานการตรวจประเมินที่เป็นรูปธรรมและประเมินไปตามหลักฐานที่นำมาอ้างอิงเพื่อตัดสินว่าได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์

ที่กำหนดไว้แล้ว”

กำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม

1) ทีมผู้ตรวจต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ผ่านการฝึกอบรมการตรวจประเมิน

2) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจ ต้องไม่ตรวจงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และมีความยุติธรรม

3) ทีมผู้ตรวจ ต้องมีความรู้เฉพาะทาง เช่น รู้ในเรื่องที่จะตรวจพอสมควร

5 ขั้นตอน ในการเตรียมการตรวจติดตาม

1) มอบหมายผู้ตรวจติดตาม

2) รวบรวมข้อมูล

3) ทบทวนเอกสาร

4) เตรียมใบรายการตรวจติดตาม

5) เตรียมตารางการตรวจติดตาม

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ISO 9001:2015

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

      4) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

วันที่อบรม / เวลา

9 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

11 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การตรวจติดตามภายใน ระบบ iso 9001 : 2015 และทำ 

Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้อง

เรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015

(Internal Audit ISO 9001:2015)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved