การตรวจติดตามภายในระบบ-ISO-9001;2015-.jp

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน” เป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์การมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงองค์การที่จัดทำระบบอยู่แล้ว และต้องการ ทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องจัดทำเป็นรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายคุณภาพที่กำหนด

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านคุณภาพและ

ISO 9001:2015

2)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

4)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การตรวจติดตามภายใน ระบบ iso 9001 : 2015

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ISO 9001:2015

02.png

ผู้อบรมทราบแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

03.png

ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

4-4.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของระบบบริหารคุณภาพ ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

26554.jpg

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) / หัวหน้างาน / คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

/ เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจทั่วไป

 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

26554.jpg
04.png

เน้นการตรวจติดตาม แบบ Process Approach และ Risk-based Thinking

26554.jpg
55588.png

กิจกรรม Workshop จัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามภายใน

26554.jpg
6544.png

สร้างสถานการณ์จำลอง Live audit (ในกรณีเป็นการฝึกอบรมแบบ In-house Training)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Lesson 1
  การอธิบายข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

     1) ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน

     2) ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตามภายใน

     3) หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การจัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

     4) Case Study: การเตรียมรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Checklist)

 • Lesson 2
  การเตรียมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

      1) เทคนิคการตรวจติดตามภายใน 

      2) การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการ ในการตรวจติด ตามภายใน

      3) เทคนิคการวางแผนการตรวจติดตามภายใน

      4) การดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

      5) เทคนิคการจัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

      6) เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • Lesson 3
  ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด
  ISO 9001 : 2015

    ชั้นที่ 1 วางแผนการตรวจติดตาม
    ขั้นที่ 2 เตรียมการตรวจติดตาม

    ขั้นที่ 3 ดำเนินการตรวจติดตาม
    ขั้นที่ 4 รายงานผลการตรวจติดตาม

    ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการแก้ไข / การตรวจติดตามซ้า (Follow up)

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

23 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 2)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

31 สิงหาคม 2564 (รุ่น 3)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

28 กันยายน 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

21 ตุลาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

16 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

13 ธันวาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ISO 9001 : 2015

 
 
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO90012015

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO90012015

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO90012015

การตรวจติดตามภายใน( internal Audit)-04

การตรวจติดตามภายใน( internal Audit)-05

การตรวจติดตามภายใน( internal Audit)-06

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม ISO 90012015 จ.ชลบุรี 09 16.10.63
อบรม ISO 90012015 จ.ชลบุรี 07 16.10.63
อบรม ISO 90012015 จ.ชลบุรี 03 16.10.63
อบรม ISO 90012015 จ.ชลบุรี 04 16.10.63
อบรม ISO 90012015 จ.ชลบุรี 06 16.10.63
อบรม ISO 90012015 จ.ชลบุรี 02 16.10.63
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved