หลักสูตร

“ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 "

(ISO 9001 : 2015 for QMR)

 

    หลักการและเหตุผล ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล  ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดเชิงลึก วิธีการจัดทำและบริหารโครงการ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การจัดทำและพัฒนาระบบการทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  ซึ่งภายหลังการพัฒนาระบบสำเร็จแล้วยังต้องดูแลรักษาระบบให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร ที่เรียกว่า QMR (Quality Management Representative) เพื่อดูแลระบบโดยรวมและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะๆ ด้วยเหตุนี้ QMR จึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบ ISO อย่างมาก

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมี ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015  และทราบแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพพร้อมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายขององค์กร

  2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ วิธีการจัดการระบบคุณภาพ ข้อกำหนดในระบบ ISO 9001:2015  

  3. เพื่อให้ผู้อบรม ทราบบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ QMR และเทคนิคการติดตามการแก้ไขปัญหา

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อบรมมี ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9001: 2015 สามารถกำหนดแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพพร้อมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายขององค์กร

  2. ผู้อบรมนำความรู้  ทักษะ วิธีการจัดการระบบคุณภาพ ข้อกำหนดในระบบ ISO 9001 : 2015  

  3. ผู้อบรมทราบ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ QMR และเทคนิคการติดตามการแก้ไขปัญหาและสามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. ทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

  2. การเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

  3. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

  4. Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 "

                 (ISO 9001 : 2015 for QMR)

   Module 1:     ภาพรวม “การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ

   Module 2:     ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015​

   Module 3:     ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีคิดเชิงกระบวนการ และ ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย :           เจ้าของกิจการ /ผู้บริหารขององค์กร/ ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)/ คณะทำงานด้านคุณภาพ  / บุคคลที่สนใจ/เจ้าของกิจการ/ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :        1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :       30  คน/รุ่น 

วิทยากร :               ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved