การผลิตแบบทันเวลา

(Just in time)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

- แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการผลิตแบบ (Just in time)

รายละเอียดหลักสูตร

การผลิตแบบทันเวลา (Just in time)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

     หลักการและเหตุผล การผลิตแบบ Toyota Production System (TPS) เป็นการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผลผลิตจะต้องเป็นผลผลิตที่ขายได้จริง ไม่นับรวมผลิตผลที่เป็นชองเสีย (Defect) สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรมีรายได้และสามารถดำรงอยู่ได้ คือ การแข่งขันได้ในตลาดเสรี ราคาเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันหากคุณภาพสินค้าเท่ากันแล้วสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ย่อมถูกเลือกซื้อ ในขณะที่คู่แข่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้ทุกองค์กรพยายามที่จะนำไปสู่การได้เปรียบ Toyota Production System (TPS) ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ Just In Time และ Automation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป “ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น” ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุน การผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน ผลิตแบบ Toyota Production System เล็งเห็นบทบาท ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


        วัตถุประสงค์
             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
             2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการผลิตแบบ (Just in time)
             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ สำคัญ แนวคิดหลักการระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)
             4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการในการขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      - ผู้อบรมนำความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
รูปแบบการฝึกอบรม
       1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
       2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
       3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
       4) Work shop / Case Study

เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 ความรู้ในระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota Production System)

      ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

      แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบ TPS

      ที่มาเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ TPS 

      หลักการสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตของ TOYOTA

      หลักการและขั้นตอนสำคัญของการผลิตต่อเนื่อง

Lesson 2 ระบบคัมบัง (Kanban System)

      แนวคิดเกี่ยวกับระบบคัมบัง (Kanban System)

      ความหมายและความสำคัญของระบบ (Kanban)

      หลักการดำเนินงานและองค์ประกอบของระบบ

Lesson 3 ระบบการผลิตแบบ Just in time

      แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

      ความหมายและความสำคัญของการผลิตแบบ

      ประโยชน์ของการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ (Just In Time)

      วัตถุประสงค์หลักของระบบการผลิตแบบ

Lesson 4 ระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)

      ความหมายและความสำคัญของการผลิตระบบ (JIDOKA)

      แนวทางปฏิบัติของระบบ (JIDOKA)

      ประโยชน์ของระบบ (JIDOKA)

Lesson 5 เครื่องมือ Tools. ในการขับเคลื่อน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

      แนวคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่า

      หลักการ 5 W 1 H

      หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน

      กิจกรรมกลุ่ม QCC.

      เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของระบบการผลิตแบบครั้งละมาก กับระบบ TPS

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • การผลิตแบบ Toyota Production System เพื่อปรับปรุงส่งผลในการลดต้นทุน การผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความรู้ในระบบการผลิตแบบโตโยต้าและขั้นตอนสำคัญของการผลิต?

  • ความหมายและความสeคัญของระบบ (Kanban)

  • ระบบการผลิตแบบ Just in time อย่างไร?

  • แนวทางปฏิบัติของระบบ (JIDOKA)

  • เครื่องมือ Tools. ในการขับเคลื่อน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

18 กรกฎาคม 2562

2

3,500

3,325

11 พฤศจิกายน 2562

3

3,500

3,325

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved