การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักกา

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        ภาวะปัจจุบันองค์กรที่จะอยู่รอดได้หรือแข่งขันได้นั้น จะต้องแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิต บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลา และมีความสามารถในการทำกำไร และดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นแนวทางในการลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจ สังเกต ค้นหา และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้นจะทำให้องค์กรมีต้นทุนที่สูง หนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะช่วยควบคุมหรือลดต้นทุนอย่างได้ผลดีที่สุด คือ การควบคุมการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) ด้วยการสร้างความเข้าใจและตระหนักหลักการกำจัดความสูญเสียถือ เป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคนร่วมกันสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิต

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการควบคุมและจัดการความสูญเสียทั้ง 7 ประการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม

ผลผลิตได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การลดความสูญเสีย 7 ประการ สําหรับหัวหน้างาน

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิตได้

02.png

ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าจากการผลิตการสูญเสียทั้ง 7 ประการ  (7 Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต

ด้วยหลักการ 7 Wastes

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน
การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต
ด้วยหลักการ 7 Wastes

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) PART1

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) PART2

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์ (Constructive process of learning)

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

26554.jpg
569565.png

เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience

26554.jpg
6544.png

Work shop / Case Study

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Chapter 1 ต้นทุน (Cost)

  มาจากอะไรบ้าง

   1) ต้นทุนจากความสูญเปล่า คืออะไร

   2) ต้นเหตุแห่งความสูญเสีย (3MU)

   3) แนวทางการควบคุมต้นทุนจากการสูญเสียในกระบวนการทำงาน

   4) แนวทางการควบคุมการลดต้นทุนการผลิต

 • Chapter 2 ความรู้ ความเข้าใจในการสูญเสีย

  ทั้ง 7 ประการ

   1) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป

  (Over Production)

   2) ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)

   3) ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Time)

   4) ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory)

  .

 • Chapter 7 เทคนิค การเพิ่มผลผลิต และวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ และ workshop

   1) Visual Control

   2) Idea Suggestion & Kaizen

   3) FMEA

   4) Pull System

   5) Work Flow Analysis

   6) QCC. Activity

   7) KAIZEN

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes

30 สิงหาคม 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes

20 ตุลาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes

9 ธันวาคม 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต

ด้วยหลักการ 7 Wastes

การลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ อย่างถูกต้อง และการปรับปรุงพัฒนาให้กับ

หน่วยงาน,บริษัทwได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักก

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักก

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักก

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักก

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักก

การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักก

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม 7 Waste-5
อบรม 7 Waste-2
อบรม 7 Waste-1
อบรม 7 Waste-3
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved