ภาวะปัจจุบันองค์กรที่จะอยู่รอดได้หรือแข่งขันได้นั้น จะต้องแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิต บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลา และมีความสามารถในการทำกำไร และดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นแนวทางในการลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจ สังเกต ค้นหา และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้นจะทำให้องค์กรมีต้นทุนที่สูง หนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะช่วยควบคุมหรือลดต้นทุนอย่างได้ผลดีที่สุด คือ การควบคุมการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) ด้วยการสร้างความเข้าใจและตระหนักหลักการกำจัดความสูญเสียถือ เป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคนร่วมกันสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้เข้าอบรมนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิตได้
      2) ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าจากการผลิต
การสูญเสียทั้ง 7 ประการ  (7 Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์ (Constructive process of learning)
     2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
     3) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
     4) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

     5) Work shop / Case Study

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 ต้นทุน (Cost) มาจากอะไรบ้าง

 • ต้นทุนจากความสูญเปล่า คืออะไร

 • ต้นเหตุแห่งความสูญเสีย (3MU)

 • แนวทางการควบคุมต้นทุนจากการสูญเสียในกระบวนการทำงาน

 • แนวทางการควบคุมการลดต้นทุนการผลิต

Chapter 2 ความรู้ ความเข้าใจในการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste)

 • ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป

(Over Production)

 • ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)

 • ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Time)

 • ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory)

Chapter 7 เทคนิค การเพิ่มผลผลิต และวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ และ workshop

 • Visual Control

 • Idea Suggestion & Kaizen

 • FMEA

 • Pull System

 • Work Flow Analysis

 • QCC. Activity

 • KAIZEN

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 • พนักงานและผู้บริหาร ที่แสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิต การบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุนและการทำกำไร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

     1) ต้นทุน (Cost) มาจากอะไรบ้าง?

     2) ความรู้ ความเข้าใจในการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste)

     3) เครื่องมือในการลดความสูญเสีย 7 ประการ

     4) วิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

     5) การนำประยุกต์ใช้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิต

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 4 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

 • 19 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 16 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 26 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิต
     2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
การสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste) และ

วิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้
     3) เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการควบคุมและจัดการความสูญเสียทั้ง 7 ประการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไป

สู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การลดความสูญเปล่า

และเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ

7 Wastes

หลักสูตรนี้จะเริ่มจากการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงาน

ทั้ง 7 ประการ อย่างถูกต้อง และการปรับปรุงพัฒนาให้กับ

หน่วยงาน,บริษัทwได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved