ภาวะปัจจุบันองค์กรที่จะอยู่รอดได้หรือแข่งขันได้นั้น จะต้องแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิต บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลา และมีความสามารถในการทำกำไร และดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นแนวทางในการลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจ สังเกต ค้นหา และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้นจะทำให้องค์กรมีต้นทุนที่สูง หนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะช่วยควบคุมหรือลดต้นทุนอย่างได้ผลดีที่สุด คือ การควบคุมการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) ด้วยการสร้างความเข้าใจและตระหนักหลักการกำจัดความสูญเสียถือ เป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคนร่วมกันสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้เข้าอบรมนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิตได้
      2) ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าจากการผลิต
การสูญเสียทั้ง 7 ประการ  (7 Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์ (Constructive process of learning)
     2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
     3) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
     4) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

     5) Work shop / Case Study

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิต
     2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
การสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste) และ

วิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้
     3) เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการควบคุมและจัดการความสูญเสียทั้ง 7 ประการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved