การระดมสมองโดยใช้หลักสูตร Mind Mapping

(Mind Mapping)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่ต้องพัฒนาการคิดด้วยแผนที่ความคิด (Mind mapping)

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เทคนิคและกระบวนการแผนที่ความคิด (Mind mapping)

การจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพ เรียบง่าย

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

การระดมสมองโดยใช้หลักสูตร Mind Mapping

(Mind Mapping)

      หลักการและเหตุผล  แผนที่ความคิด ( Mind mapping ) คือ การนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การเขียนแผนที่ความคิด เกิดจากการใช้ทักษะทั้งหมดของสมองเป็นการทำงานร่วมกันของสมองทั้งสองซีก คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา โดยสมองซีกขวาจะทำหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ และสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ภาษา สัญลักษณ์ ลำดับ ระบบ ความเป็นเหตุเป็นผลตรรกวิทยา Mind mapping เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพเป็นการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ ใช้การสื่อความหมายด้วยข้อความและรูปภาพ เสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
 

การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping 03

วัตถุประสงค์

      1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการแผนที่ความคิด

(Mind mapping)
      2. ผู้เข้ารับการอบรมเรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการแผนที่ความคิด (Mind mapping) ได้อย่างสร้างสรรค์
      3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแผนที่ความคิด (Mind mapping) เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานและระดมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                       เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                               ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                     เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive                                         mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ                                       อบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

        3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี.JPG
การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping 02
การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping.jp

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

Chapter 1:  การทำความรู้จักการทำงานของสมอง เพื่อดึงศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่
Chapter 2: คำ/ภาพ/สี กับความคิด
Chapter 3: ความจำและการฟื้นความจำ

Chapter 4:  กฎและการฝึกเขียน Mind Map
Chapter 5: การนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว การเรียนและการทำงาน พร้อมทั้งให้ดูตัวอย่างการใช้งานจริงประกอบหลักสูตร : แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
Chapter 6: กิจกรรม work shop : Mind Map

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ บริหาร หัวหน้างาน ผู้ที่ต้องพัฒนาการคิดด้วยแผนที่ความคิด ( Mind mapping )

  • ทำหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ Mind mapping เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เทคนิคและกระบวนการแผนที่ความคิด ( Mind mapping ) ได้อย่างสร้างสรรค์

  • เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ