google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

วิทยากรที่ปรึกษา ด้าน HRM & HRO

ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานสากลAuditor ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001/ QCC/ 5ส

      หลักการและเหตุผล  QC 7 Tools เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามแนวทางความสําเร็จด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (QC Story) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (Shop floor) ทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นคําพูดได้อย่างเห็นภาพโดยใช้ความรู้และความพยายามไม่มากนัก อันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) Analysis) ของปัญหา นอกจากนั้นการใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ยังเป็นการฝึก นิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทำงานเป็นทีมรวมทั้งการนำเทคนิคการทําเสนอไปด้วยในตัว
 

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระบบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีใช้ 7 QC Tools

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                       เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                               ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                     เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive                                         mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ                                       อบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

        3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

       เนื้อหาการบรรยาย

    1) แนวคิดและความสําคัญของคุณภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

    2) แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน P-D-C-A

    3) เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 7 QC Tools

        3.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)

        3.2 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)

        3.3 กราฟ (Graph)

        3.4 แผนผังแสดงเหตุและผล

        3.5 แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) 

        3.6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)             

        3.7 ฮิสโตแกรม (Histogram)             

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ หัวหน้างาน ผู้วางแผนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ยังเป็นการฝึกนิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทำงานเป็นทีม

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • แนวคิดและความสําคญของคุณภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

  • วงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การแก้ปัญหา 7 QC Tools

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

5 กันยายน 2562

3

3,200

3,040

5 พฤศจิกายน 2562

4

3,200

3,040

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved