Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

(QC 7 Tools)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / ผู้วางแผนงาน / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- แนวคิดและความสําคญของคุณภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

- การแก้ปัญหา 7 QC Tools อย่างไร?

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

4654644.png

วิทยากรที่ปรึกษา ด้าน HRM & HRO

ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานสากลAuditor ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001/ QCC/ 5ส

      หลักการและเหตุผล  QC 7 Tools เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามแนวทางความสําเร็จด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (QC Story) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (Shop floor) ทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นคําพูดได้อย่างเห็นภาพโดยใช้ความรู้และความพยายามไม่มากนัก อันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) Analysis) ของปัญหา นอกจากนั้นการใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ยังเป็นการฝึก นิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทำงานเป็นทีมรวมทั้งการนำเทคนิคการทําเสนอไปด้วยในตัว
 

12307.jpg
หลักสูตร Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านค
14200.jpg

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระบบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีใช้ 7 QC Tools

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี.JPG

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                       เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                               ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                     เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive                                         mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ                                       อบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

        3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

    1) แนวคิดและความสําคัญของคุณภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

    2) แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน P-D-C-A

    3) เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 7 QC Tools

        3.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)

        3.2 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)

        3.3 กราฟ (Graph)

        3.4 แผนผังแสดงเหตุและผล

        3.5 แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) 

        3.6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)             

        3.7 ฮิสโตแกรม (Histogram)             

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...