google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

รายละเอียดหลักสูตร

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

      หลักการและเหตุผล การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) จึงเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ให้องค์กรเห็นถึง การเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการผลิต แนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน เพื่อหยุด ลด และเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพราะไคเซ็นจะบอกให้ท่านรู้ว่ายังคงมี  “เรื่องที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำ” อยู่อีกมากในกระบวนการทำงานในองค์กรของท่าน


         วัตถุประสงค์
            1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN
            2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        1) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN
        2) ผู้อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZENประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม


รูปแบบการฝึกอบรม
         1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience) 
         2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    
         3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning) 
         4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร?

Chapter 2: ระบบข้อเสนอแนะแบบไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

      แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตด้วยหลัก MSQCDEE

Chapter 3: หลักการแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการค้นพบปัญหา (Hakken) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนจริง

Chapter 4: ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

Chapter 5: เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

Chapter 6: Kaizen เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

       ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินไป
       ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waste of Waiting)
       ความสูญเปล่าจากการขนย้าย
       ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไร้ประสิทธิผล
       ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง

Chapter 7: เทคนิค การเพิ่มผลผลิต และวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ และ workshop
 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN / ผู้ที่สนใจ  

  • พนักงานทุกระดับจะต้องแสดงศักยภาพในการปรับปรุงงาน

  • คุูณภาพ การลงทุนเพิ่ม ต้นทุน และการส่งมอบงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

  • การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN ประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

  • :การนำเทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

8 สิงหาคม 2562

4

1,800

1,710

10 ตุลาคม 2562

5

1,800

1,710

4 ธันวาคม 2562

6

1,800

1,710

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved