หลักสูตร
“การลดต้นทุนด้วยการจัดการของเสียและการสูญเปล่าในกระบวนธุรกิจ”
(Business cost reduction with waste and loss management)


   หลักการและเหตุผล การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเปล่าในการทำงานเป็นอีกกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่งที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ภายใต้ข้อตกลงทางการค้าและความพึงพอใจของลูกค้า จึงทำให้กระบวนการผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกิจกรรมการลดต้นทุน การจัดการของเสียและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรสร้างกลยุทธ์ในกระบวนธุรกิจ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเปล่าในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ การลดต้นทุน การจัดการของเสีย และการสูญเปล่าในกระบวนธุรกิจ
   2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดเรื่อง Waste กับ Loss ในกระบวนการธุรกิจ
   3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการปรับปรุงเพื่อลด Waste กับ Loss ในกระบวนการธุรกิจ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การลดต้นทุน การจัดการของเสีย และการสูญเปล่าในกระบวนธุรกิจได้
   2) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดในเรื่อง Waste กับ Loss ในกระบวนการธุรกิจ
   3) ผู้อบรมสามารถน าเครื่องมือในการปรับปรุงเพื่อลด Waste กับ Lossไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการธุรกิจได้


รูปแบบการเรียนรู้
   1) เน้นการเรียนรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม
   2) เน้นการเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์
   3) เน้นการกรณีศึกษา Case Study

 

หัวข้อการบรรยาย

   Module 1: มุมมองเกี่ยวกับการลดต้นทุน (Cost reduction)
   Module 2: การขจัดความสูญเปล่า (Wastes)
   Module 3: การจัดการของเสีย (Loss)
   Module 4: เครื่องมือและเทคนิคการลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่า


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวัน : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved