หลักสูตร
“การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน”
(Quality Awareness in Work place)


    หลักการและเหตุผล “คุณภาพของสินค้า” เป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักและปรารถนาสร้างให้เกิดขึ้นในในขณะปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ หรือ “จิตสำนึกด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน” ที่พนักงานต้องตระหนักถึงคุณภาพในขณะปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ เช่น กระบวนการก่อนหน้าหรือ กระบวนการถัดไป ซึ่งพนักงานต้องมีความเข้าใจความหมาย “คุณภาพ” อย่างแท้จริงและเข้าใจถึงวิธีการเทคนิควิธีการสร้างคุณภาพในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสร้างการด ารงและรักษาไว้ซึ่งด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อสร้างแนวคิดและตระหนักถึงคุณภาพและความสูญเสียในการผลิต
   2) เพื่อให้ผู้อบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีและสร้างวัฒนธรรมการทำงานตระหนักถึงคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ
   3) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพระหว่างการผลิตกระทั้งถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมทราบแนวคิดและตระหนักถึงคุณภาพและความสูญเสียในการผลิตได้
   2) ผู้อบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีและสร้างวัฒนธรรมการทำงานตระหนักถึงคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ
   3) ผู้อบรมตระหนักถึงการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพระหว่างการผลิตกระทั้งถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า


รูปแบบการเรียนรู้
   1) เน้นการเรียนรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม
   2) เน้นการเรียนรู้หลักการง่ายต่อการรับรู้
   3) เน้นการเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์
   4) เน้นการกรณีศึกษา Case Study

 

หัวข้อการบรรยาย

   Module 1: องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน
   Module 2: จิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
   Module 3: ขั้นตอนการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
   Module 4: การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวัน : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved