หลักสูตร

“เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส.”

(Audit technique for 5S in working place)

 

    หลักการและเหตุผล  การดำเนินกิจกรรม 5ส. ขั้นตอนที่สำคัญของกิจกรรมคือการตรวจประเมิน ซึ่งผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคในการตรวจประเมิน รวมถึงต้องเข้าใจในบทบาทและวิธีการในการตรวจประเมิน เช่น การกำหนดเกณฑ์คะแนน เพื่อให้กิจกรรมที่ดำเนินได้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  “เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส.” สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการตรวจประเมินและตรวจติดตามผลปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะอธิบายถึงหลักการในการตรวจประเมิน, บทบาทและเทคนิคในการตรวจ รวมถึงวิธีการในการให้คะแนนและข้อเสนอแนะที่ถูกวิธี เพื่อการปรับปรุงอย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงแนวทางการตรวจประเมิน 5 ส. หลักการตรวจ  เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจประเมิน เกณฑ์การคะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง

 2.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงการวางแผนการตรวจ 5 ส.  

 3.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบบทบาทของคณะกรรมการการตรวจ 5 ส.

 4.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงวิธีการ และทักษะในการตรวจประเมินไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการตรวจประเมิน 5 ส. หลักการตรวจ  เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง

 2.  ผู้อบรมสามารถวางแผนการตรวจ 5 ส. และกำหนดบาทของคณะกรรมการการตรวจ 5 ส. ตลอดจนวิธีการ ทักษะในการตรวจประเมิน ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้

 

รูปแบบแนวคิดการอบรม       

 1.  เน้นการเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience                   

 2.  เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ Workshop   Learn by Coaching                

 3.  เน้นการกรณีศึกษา Case Study  (ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง)

 4.  เน้นการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.

 5.  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส.”

                  (Audit technique for 5S in working place)

   Module 1:     กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินการทำกิจกรรม 5ส.ให้เป็นมาตรฐาน​

   Module2:      เกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการ​

   Module3:      ทบทวนแนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ 5ส แต่ละตัว

กลุ่มเป้าหมาย :          ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวัน :              1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :       30 คน/รุ่น  

วิทยากร :               ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved