หลักสูตร

“กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษากลุ่ม QCC.ที่มีประสิทธิภาพ”

(Strategy QCC. Activity Advisor.)

หลักการและเหตุผล

     การที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาในการให้คำปรึกษา การเลือกใช้เทคนิคและหาแนวทางในการแก้ปัญหา ปัจจุบัน เทคนิคการใช้โทรศัพท์และการเขียนรายงานเพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาก็เป็นส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับที่ปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC. สามารถช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ปรึกษาสามารถแนะนำเครื่องมือคุณภาพ (QC. 7 tools.) แนวคิดในการค้นหาปัญหา  (QC. Story) และการวิเคราะห์หาสาเหตุตลอดจนรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา   สามารถทำให้ลดต้นทุนในการผลิต และสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น  

     กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษากลุ่ม QCC. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์การได้มีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การลดของเสีย แก้ไข ปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจน สร้างมาตรฐานงานของตนเองได้ หากดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถดำเนินการต่อเนื่องโดยการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้    

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและกลวิธีในการให้คำปรึกษา

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการให้คำปรึกษา

 3. เพื่อสร้างแนวทางในการให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่เป็นที่ปรึกษามือใหม่

 4. เพื่อทบทวนแนวทางที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการเติมเต็มในมุมมองอื่นๆ

 5. เพื่อทบทวนขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและกลวิธีในการให้คำปรึกษา

 2.  ผู้เข้าอบรมมีทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ

 3.  ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวทางในการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะผู้ที่เป็นที่ปรึกษามือใหม่

 4.  ผู้เข้าอบรมทบทวนแนวทางที่จำเป็นในการให้คำปรึกษาได้ทุกมิติ

 5.  ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

รูปแบบแนวคิดการอบรม         

 1. เรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience                70% 

 2. เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ Workshop   Learn by Coaching              20%

 3. กรณีศึกษา Case Study 10% (ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง)

 4. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC."

                  (Strategy QCC. Activity Advisor.)

   Module 1:     แนวคิด และ ความสำคัญของ “ที่ปรึกษาภายในองค์กร”

   Module 2:     คุณสมบัติสำคัญของที่ปรึกษา

   Module 3:     การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปรึกษา

   Module 4:     เทคนิคและกระบวนการให้คำปรึกษา

   Module 5:     เทคนิคและกระบวนการให้คำปรึกษา ด้านกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

กลุ่มเป้าหมาย :           ระดับหัวหน้างานขึ้นไป   

จำนวนวัน :              1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :       30 คน/รุ่น  

วิทยากร :               ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved