หลักสูตร

“เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why”

(Why Why Analysis)  

 

     หลักการและเหตุผล ปัญหา (Problem) ทำให้เกิดการพัฒนาแต่ปัญหาคือผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังจึงเป็นทัศนคติเบื้องต้นต่อปัญหาการมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงบวกและการยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ทำให้ความคิดแก้ปัญหามุ่งไปที่ “เป้าหมาย” ที่ต้องการบรรลุให้สำเร็จ ในทางตรงกันข้ามการมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงลบและไม่ยอมรับปัญหา ทำให้ความคิดจดจ่อไปที่ “อุปสรรคหรือปัญหา” ที่เกิดขึ้นแทน ซึ่งมีผลเสียต่อการแก้ปัญหาเป็นอย่างมากความชัดเจนใน “ปัญหาและวิธีปฏิบัติการแก้ไข” เป็นหัวใจที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการระบุ “สาเหตุรากเหง้าของปัญหา” (Root Cause) สร้างความแตกต่างของวิธีการแก้ปัญหาอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความสามารถในการกำหนด “มาตรการตอบโต้หรือวิธีปฏิบัติการแก้ไข” (Countermeasure) เป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยเทคนิคการระดมสมองและความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ช่วยในการกำหนดแนวความคิดที่ดีในการแก้ปัญหา และการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาต้องคำนึงถึง   ผลกระทบ (Effect) วิธีการแก้ไขมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกระทบต่อการเกิดซ้ำของปัญหาความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค เวลา ทรัพยากร และบุคลากร ความคุ้มค่า (Economy) ความคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์  

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้

 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถการวิเคราะห์ ระบุปัญหาและแก้ปัญหาได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้

 2. ผู้อบรมสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

 3. ผู้อบรมสามารถระบุปัญหา สาเหตุ  แก้ปัญหาได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

 2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

 3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

 4. Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

 5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why”

                  (Why Why Analysis)  

   Part 1:     การเลือกเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา (Problem Solving Devices)​

   Part 2:     พื้นฐานและแนวคิดปัญหาในกระบวนการ​

   Part 3:     การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการ​

   Part 4:     การระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย :                ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved