google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg อบรม พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่ปรึกษา ด้าน HRM & HRO

ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานสากลAuditor ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001/ QCC/ 5ส

พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic)

      หลักการและเหตุผล 5ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานและช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานและนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานตามนโยบายขององค์การ ส่งเสริม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจด้านของคุณภาพพื้นฐานในการทำงานส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การในภาพรวม “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5ส.” ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการสร้างมาตรฐานพื้นที่ทำงานและการทำงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

        วัตถุประสงค์

            1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

            2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

            3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

            4) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส.ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตต่อไป

1/1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมสามารถนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส.

       2) ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

       3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

       4) ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส. ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

       1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

       2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

       3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

       4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

       5) แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: แนวคิด หลักการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.

        ประวัติความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
        5 ส. คืออะไร ความหมายของแต่ละ ส.
        ทำไมต้องทำ 5 ส.และใครควรเป็นผู้ดำเนินการ
        ประโยชน์ที่ได้รับจาการดำเนินกิจกรรม

Module 2: หลักการและมาตรฐานขั้นตอนกิจกรรม 5ส.
        สะสาง: ส 1 (Clearing) / สะดวก : ส 2 (Area) / สะอาด : ส 3 (Cleaning) / สร้างมาตรฐาน : ส 4 (Standardizing)

/ สร้างนิสัย : ส 5 (Training)
 

Module 3: ขั้นตอนและการเริ่มต้นกิจกรรม 5ส

       หลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส.
       การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
       การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส.
       การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับหลักของ 5ส.
       การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน

Module 4: เครื่องมือสู่ความสำเร็จของกิจกรรม 5ส.

        การตรวจประเมิน 5ส.
        หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส.
        การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต
        การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5ส,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรม
        เทคนิคการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานและขั้นตอน
        ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส.

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • พนักการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานและช่วยให้หน่วยงานมี
    ประสิทธิภาพในการทำงาน

  • การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส.

  • การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

  • ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส.

  • ขั้นตอนและการเริ่มต้นกิจกรรม 5ส.

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

26 สิงหาคม 2562

4

1,800

1,710

3 ตุลาคม 2562

5

1,800

1,710

3 ธันวาคม 2562

6

1,800

1,710

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved