5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานในโรงงานและช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานและนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานตามนโยบายขององค์การ ส่งเสริม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจด้านของคุณภาพพื้นฐานในการทำงานส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การในภาพรวม “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5ส.” ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการสร้างมาตรฐานพื้นที่ทำงานและการทำงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมสามารถนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส. และระบบ 5 ส สามารถนํามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การได้อย่างไร

      2) ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

      3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และหลักการ 5 ส ช่วยแก้ปัญหา การทํางานอย่างไร

      4) ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส. ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

      2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

      3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

      4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

      5) แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 5 ส ในโรงงาน

      2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

      4) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส.ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตต่อไป

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved