พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร-01.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานในโรงงานและช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานและนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานตามนโยบายขององค์การ ส่งเสริม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจด้านของคุณภาพพื้นฐานในการทำงานส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การในภาพรวม “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5ส.” ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการสร้างมาตรฐานพื้นที่ทำงานและการทำงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 5 ส ในโรงงาน

      2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

      4) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส.ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตต่อไป

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี 5 ส ในโรงงาน

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส. และระบบ 5 ส สามารถนํามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การได้อย่างไร

02.png

ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

03.png

ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และหลักการ 5 ส ช่วยแก้ปัญหา การทํางานอย่างไร

4-4.png

ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส. ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตร พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
569565.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)

26554.jpg
04.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

 • 26554.jpg
  6544.png

  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1
  ความรู้ในระบบการผลิต
  แบบโตโยต้า

  • ประวัติความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

  • 5 ส. คืออะไร ความหมายของแต่ละ ส.

  • ทำไมต้องทำ 5 ส.และใครควรเป็นผู้ดำเนินการ

  • ประโยชน์ที่ได้รับจาการดำเนินกิจกรรม

 • Module 2
  หลักการและมาตรฐาน
  ขั้นตอนกิจกรรม 5ส.

  สะสาง : ส 1  (Clearing)

  สะดวก : ส 2  (Area)

  สะอาด : ส 3  (Cleaning)

  สร้างมาตรฐาน : ส 4  (Standardizing)

  สร้างนิสัย : ส 5  (Training)

 • Module 3
  ขั้นตอนและการเริ่มต้น
  กิจกรรม 5ส

  • หลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส.

  • การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส.

  • การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส.

  • การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับหลักของ 5ส.

  • การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน

 • Module 4
  เครื่องมือสู่ความสำเร็จ
  ของกิจกรรม 5ส.

  • การตรวจประเมิน 5ส.

  • หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส.

  • การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต

  • การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5ส,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรม

  • เทคนิคการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานและขั้นตอน

  • ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส.

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

20 สิงหาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

8 ตุลาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

2 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

23 ธันวาคม 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

"5ส" คือ? การจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต ดังนั้น กิจกรรม 5ส

เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

 
 
พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร-1

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร-2

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร-3

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร-4

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร-5

พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร-6

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ_0
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ_0
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ_0
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ_0
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ_0
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
IN 161163 เทคนิคการจัดทำ 5ส บ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved