5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานในโรงงานและช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานและนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานตามนโยบายขององค์การ ส่งเสริม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจด้านของคุณภาพพื้นฐานในการทำงานส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การในภาพรวม “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5ส.” ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการสร้างมาตรฐานพื้นที่ทำงานและการทำงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมสามารถนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส. และระบบ 5 ส สามารถนํามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การได้อย่างไร

      2) ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

      3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และหลักการ 5 ส ช่วยแก้ปัญหา การทํางานอย่างไร

      4) ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส. ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

      2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

      3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

      4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

      5) แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 แนวคิด หลักการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.

1) ประวัติความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
2) 5 ส. คืออะไร ความหมายของแต่ละ ส.
3) ทำไมต้องทำ 5 ส.และใครควรเป็นผู้ดำเนินการ
4) ประโยชน์ที่ได้รับจาการดำเนินกิจกรรม

Module 2 หลักการและมาตรฐานขั้นตอนกิจกรรม 5ส.

สะสาง : ส 1  (Clearing)

สะดวก : ส 2  (Area)

สะอาด : ส 3  (Cleaning)

สร้างมาตรฐาน : ส 4  (Standardizing)

สร้างนิสัย : ส 5  (Training)

Module 3 ขั้นตอนและการเริ่มต้น

กิจกรรม 5ส

1) หลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส.
2) การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
3) การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส.
4) การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับหลักของ 5ส.
5) การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน

Module 4 เครื่องมือสู่ความสำเร็จของกิจกรรม 5ส.

1) การตรวจประเมิน 5ส.
2) หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส.
3) การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต
4) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5ส,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรม
5) เทคนิคการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานและขั้นตอน
6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส.

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส.

 2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

 3. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส.

 4. ขั้นตอนและการเริ่มต้นกิจกรรม 5ส.

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

 • 2 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 1 มิถุนายน 2563 (รุ่น 3)

 • 17 สิงหาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 5 ตุลาคม 2563 (รุ่น 5)

 • 3 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 5 ส ในโรงงาน

      2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

      4) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส.ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตต่อไป

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี 5 ส ในโรงงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

พื้นฐาน 5 ส

กับการพัฒนาองค์กร

หลักการของ 5ส เรามักจะนึกถึงการนำ 5ส มาใช้ในโรงงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค 5ส

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved