หลักสูตร

“เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะ”

(Idea Suggestion System (SS))

 

    หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประ สิทธิภาพ คือการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตได้ทั้งนี้ บุคลากรในองค์การต่างมีความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน  การรับฟังความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะจากบุคลากรเหล่านั้น นำมาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้พัฒนาองค์การจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด นอกจากการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลแล้ง กิจกรรมเสนอแนะยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสดงออก ทำให้เกิดแรงผลักดันในการปรับปรุงอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ Idea Suggestion System (SS) จึงจำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการปรับปรุงงานเป็นแนวคิดในการทำงานที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณภาพ การลดต้นทุนการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลรักษาเครื่องจักร การกำจัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดคุณภาพขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์การ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการนำเสนอความคิดและประโยชน์ของปรับปรุงผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะ

  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดในการแก้ปัญหา และปรับปรุงงานอยู่เสมอ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อบรมสามารถนำมีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์การได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

  2. ผู้อบรมมีทักษะการนำเสนอความคิดและนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะ Idea Suggestion System (SS)

  3. ผู้อบรมมีความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอยู่เสมอ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมส์ฝึกคิดและวิเคราะห์ (Game activities)   

  2.  เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

  3.  เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

  4.  เน้นการเรียนรู้แบบ ฝึกปฏิบัติ Workshop (การเขียนข้อเสนอแนะ/นำเสนอและการคัดเลือกหัวข้อ)

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะ”

                 (Idea Suggestion System (SS))    

   Part 1:      แนวคิดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)​

   Part 2:      ขั้นตอนการสร้างระบบกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)    ​

   Part 3:      การเขียนข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)​

   Part 4:      ฝึกปฏิบัติ Work Shop (การเขียนข้อเสนอแนะและนำเสนอและการคัดเลือกหัวข้อ)

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved