หลักสูตร

“การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรมไคเซ็น”

(Kaizen for Productivity)

 

     หลักการและเหตุผล กลยุทธ์การบริหารแบบ Kaizen คือแนวทางของผู้บริหารที่มอบความมั่นใจในการทำงานไว้ที่พนักงานทุกคนในองค์การ ให้ดูแลและพัฒนาขีดความสามารถทั้งของตนเองและระบบการผลิตให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ "แบบแผนในการปฏิบัติ"  โดยไม่ยึดติด "ระเบียบปฏิบัติ" หากจะต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งการเพิ่มผลผลิต (Productivity) องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกลยุทธ์การบริหารแบบ Kaizen ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในองค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการคิด  วิเคราะห์  และปรับปรุงงานรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาองค์การ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ได้อย่างยั่งยืน  

 

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบ Kaizen

 2.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการทำ Kaizen เพื่อให้เกิดประสิทธิผล  

 3.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

 4.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงวิธีการ พัฒนาองค์การ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ภายในองค์การได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐาน Kaizen

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้อบรมสามารถนำหลักการและวิธีการในการปรับปรุงงานด้วยไคเซ็น (KAIZEN)  

 2.  ผู้อบรมนำเทคนิคและเครื่องมือช่วยให้การปรับปรุงงานด้วยไคเซ็น (KAIZEN) ให้ประสบผลสำเร็จ

 3.  ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงงานด้วย ไคเซ็น (KAIZEN)ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

 2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมส์ฝึกคิดและวิเคราะห์ (Game activities)   

 3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

 4. Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

 5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต”

                 (Kaizen for Productivity) 

   Part 1:     การเพิ่มผลิตผลิต (Productivity)​

   Part 3:     ขั้นตอนและแนวทางการทำ Kaizen​

   Part 3:     การวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved