หลักสูตร

“เทคนิคการใช้เครื่องมือคุณภาพ (7 Tools) กับการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC”

(QCC 7 tools for QCC Activity)  

 

    หลักการและเหตุผล เครื่องมือคุณภาพเจ็ดชนิดหรือ QC. 7 Tools ที่นำมาแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึง ตรวจติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้นก็มีวิธีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แต่ต่างกันแต่หากสามารถนำมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมได้ ก็จะสามารถเข้าถึงช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดจะช่วยให้เกิดแนวความคิด วางแผนการแก้ไข ได้อย่างเป็นระบบในการทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC. ที่องค์การนำไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการและกระบวนการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดปัญหาของเสียในการผลิต การปรับปรุงและสร้างมาตรฐานการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพจำเป็นต้องค้นหาเครื่องมือควบคุมคุณภาพ  New Tools  ใช้สำหรับวางแผน และป้องกันปัญหา เพื่อให้ได้นโยบาย และมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  จึงเห็นได้ว่า เทคนิคการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพกับการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC. จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญตามแนวคิดว่า “พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาคุณภาพ  พัฒนาทีมงาน”

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะการทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ  

 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ 

 3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความและเข้าใจการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการบริหารกิจกรรมกลุ่ม QCC. 

 4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานการเกี่ยวกับเครื่องมือควบคุมคุณภาพชนิดใหม่ในการปรับปรุงวิธีการทำงานและสร้างมาตรฐานการทำงาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ   

 2. ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละชนิดไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ 

 3. ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือ ควบคุมคุณภาพแต่ละชนิดใช้ในการบริหารกิจกรรมกลุ่ม QCC.  

 4. ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือควบคุมคุณภาพชนิดใหม่ในการปรับปรุงวิธีการทำงานและสร้างมาตรฐานการทำงาน  

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

 2. เน้นการเรียนรู้แบบไฮสโคป ( High/Scope  Approach )      

 3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

 4. Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

 5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการใช้เครื่องมือคุณภาพ (7 Tools) กับการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC”

                  (QCC 7 tools for QCC Activity)

   Part 1:     ทบทวนการจัดทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC Activity.

   Part 2:     เครื่องมือ (QC 7 Tools) กับการทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC.

   Part 3:     New QC 7 Tools กับการบริหารกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC.

กลุ่มเป้าหมาย :                ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved