การประกอบธุรกิจคงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นั้นจำเป็นต้องดำเนินแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำด้วยหลักการเชื่อมโยงกันระหว่าง (5Why&8D&5G)  เป็นเครื่องมือที่ถูกประยุกต์เข้าด้วยกันและนำมาใช้ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาถึงแก่นแท้และรากเหง้าของปัญหาได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1. ผู้อบรมนำความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยระบบ (5Why&8D&5G) 

      2. ผู้อบรมนำความรู้แก้ไข้ปัญหาเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาและเลือกใช้

เครื่องมืออย่างเหมาะสม

      3. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)  

      2. เน้นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง Connection ระหว่างสิ่งเร้า (Stimuli) และการตอบสนอง ( Responses ) 

      3. เน้นการเรียนรู้แบบ  Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity) 

      4. เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

      5. Work shop / Case Study

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย (5 Why Analysis)

       1) ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
       2) แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
       3) การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
       4) การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
       5) หลักการของระดับขั้นการป้องกันและการวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

 

Module 2 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

ด้วย (8D)

      1) แนวทางการแก้ปัญหาแบบ 8D Concept.

      2) การนำระบบ 8D มาใช้ในการปรับปรุง การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำและเทคนิคป้องกันความผิดพลาดที่ยังไม่เกิด       

      3) กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D

Module 3 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย (5G)

 • Genba ........ สถานที่ / หน้างาน จริง

 • Genbutsu .. สิ่งของ/ ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง

 • Genjitsu ..... สถานการณ์จริง

 • Genri .......... ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จริง

 • Gensoku .... เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้อง จริง

 • เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5G กับ 5 Why

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย (5 Why Analysis)

 2. การแก้ไข้ปัญหาเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาและเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

 3. การประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

 • 7 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 8 กรกฎาคม (รุ่น 3)

 • 30 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 1 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา ระบบ 5 W

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาด้วยระบบ (5Why&8D&5G)  

      2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มขีดความสามรถในการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

      3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 5why - 8D และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการ 

5 Why & 8D & 5G

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved