google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     หลักการและเหตุผล การประกอบธุรกิจคงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นั้นจำเป็นต้องดำเนินแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำด้วยหลักการเชื่อมโยงกันระหว่าง (5Why&8D&5G)  เป็นเครื่องมือที่ถูกประยุกต์เข้าด้วยกันและนำมาใช้ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาถึงแก่นแท้และรากเหง้าของปัญหาได้อย่างแท้จริง

 

     วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาด้วยระบบ (5Why&8D&5G)  

           2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มขีดความสามรถในการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

           3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมนำความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยระบบ (5Why&8D&5G) 

 2. ผู้อบรมนำความรู้แก้ไข้ปัญหาเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาและเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

 3. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)  

 2. เน้นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง Connection ระหว่างสิ่งเร้า (Stimuli) และการตอบสนอง ( Responses ) 

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ  Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity) 

 4. เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

 5.  Work shop / Case Study

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย

(5 Why Analysis)
       ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
       แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
       การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
       การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
       หลักการของระดับขั้นการป้องกันและการวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

Module 2: เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย (8D)

       แนวทางการแก้ปัญหาแบบ 8D. Concept.
 

       การนำระบบ 8D. มาใช้ในการปรับปรุง การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำและเทคนิคป้องกันความผิดพลาดที่ยังไม่เกิด       

       กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D.

Module 3: เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย (5G)

       Genba ........ สถานที่ / หน้างาน จริง
       Genbutsu .. สิ่งของ/ ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง
       Genjitsu ..... สถานการณ์จริง
       Genri .......... ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จริง
       Gensoku .... เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้อง จริง
       เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5G กับ 5 Why

 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย (5 Why Analysis)

 • การแก้ไข้ปัญหาเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาและเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

 • การประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

8 กรกฎาคม 2562

2

2,500

2,375

16 ตุลาคม 2562

3

2,500

2,375

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved