การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการ 5 Why & 8D

หลักการและเหตุผล

        การประกอบธุรกิจคงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นั้นจำเป็นต้องดำเนินแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำด้วยหลักการเชื่อมโยงกันระหว่าง (5Why&8D&5G)  เป็นเครื่องมือที่ถูกประยุกต์เข้าด้วยกันและนำมาใช้ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาถึงแก่นแท้และรากเหง้าของปัญหาได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาด้วย

ระบบ (5Why&8D&5G)

2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มขีด

ความสามรถในการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 2,300 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 5why/8D และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมนำความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยระบบ (5Why&8D&5G) 

02.png

ผู้อบรมนำความรู้แก้ไข้ปัญหาเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาและเลือกใช้

เครื่องมืออย่างเหมาะสม

03.png

 ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

อย่างต่อเนื่อง

26554.jpg

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหา

ด้วยหลัก 5Why&8D&5G

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่ทำงานหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับงานในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิต

ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญของบุคคลากร

 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 • 26554.jpg
  9888.png

  เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

 • 26554.jpg
  8484.png

  เน้นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA

 • 26554.jpg
  02.png

  เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์

 • 26554.jpg
  6544.png

  Work shop / Case Study

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1

  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย (5 Why Analysis)

         1) ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
         2) แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
         3) การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
         4) การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
         5) หลักการของระดับขั้นการป้องกันและการวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่

  เกิดซ้ำ

 • Module 2

  เทคนิคการวิเคราะห์

  ปัญหาด้วย (8D)

        1) แนวทางการแก้ปัญหาแบบ 8D Concept.

        2) การนำระบบ 8D มาใช้ในการปรับปรุง การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำและเทคนิคป้องกันความผิดพลาดที่ยังไม่เกิด       

        3) กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D

      

 • Module 3

  เทคนิคการวิเคราะห์

  ปัญหาด้วย (5G)

   * Genba ........ สถานที่ / หน้างาน จริง

   * Genbutsu .. สิ่งของ/ ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง

   * Genjitsu ..... สถานการณ์จริง

   * Genri .......... ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จริง

   * Gensoku .... เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้อง จริง

   * เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5G กับ 5 Why

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

18 สิงหาคม 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

6 ตุลาคม 2564 (รุ่น 9)
2,300.-
2,500.-

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

21 ธันวาคม 2564 (รุ่น 10)
2,300.-
2,500.-

เทคนิคการวิเคราห์ปัญหา 5Why 8D 5G

การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้โดยการวิเคราะห์แก้ปัญหา

อย่าง 5 Why และ 5 G เพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และความสำเร็จขององค์กร

 
 
 
เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา- 5 Why

เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา- 5 Why-8d

เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา- 5 Why-1

เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา- 5 Why-2

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหา 5 Why

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา-ระบบ-5-W

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหา 5 Why-1

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา ระบบ 5 W

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved