หลักสูตร

การป้องกันความผิดพลาด

 (Mistake-Proofing for Operators)

 

    หลักการและเหตุผล  เมื่อเข้าสู่ยุคธุรกิจที่ไร้พรมแดน องค์การชั้นนำต่างค้นหาวิธีการและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและการผลิตของเสีย (Defect) เป็นศูนย์ (Zero Defect) พร้อมกับความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การผลิตของเสียเป็นศูนย์ (0) ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนั้น การตระหนักและเข้าใจในหลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (Mistake-Proofing) ที่เป็นเหตุก่อนเกิดของเสียด้วยเครื่องมือและเทคนิคในการดักจับความผิดพลาดเป็นวิธีที่เน้นถึงการตรวจสอบ 100% วิธีนี้เน้นถึงกระบวนการผลิตที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที จึงถือเป็นกุญแจสำคัญอย่างมากที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และความถูกต้อง สู่ความสำเร็จขององค์การในการบริหารและการควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างเป็นระบบและอย่างยั่งยืน  

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ หลักการและการนำไปใช้ป้องกันความผิดพลาดอย่างมีระบบ

 2. เพื่อให้ผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับ FMEA, Control Plan, การจัดการกับข้อร้องเรียน ปัญหางานเสียของทั้งภายใน/ภายนอกระบบ

 3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมนำหลักการไปใช้ป้องกันความผิดพลาดอย่างมีระบบและประยุกต์ใช้กับ FMEA, Control Plan, การจัดการกับข้อร้องเรียน ปัญหางานเสียของทั้งภายใน/ภายนอกระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ป้องกันความผิดพลาดในการทำงานและลดของเสียให้เป็นศูนย์

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์ (Constructive process of learning)  

 2. เน้นการเรียนรู้แบบ  Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity) 

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

 4. เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

 5.  Work shop / Case Study

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด"

                  (Mistake-Proofing for Operators)

   Lesson 1      คำนิยามของความผิดพลาด (Error) และข้อบกพร่อง (Defect)​

   Lesson 2      แนวทางการตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน​

   Lesson 3      ขั้นตอนการนำไปประยุกต์ป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved