หลักสูตร

 “เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด”

(QC. 7 Tools)

 

    หลักการและเหตุผล เครื่องมือคุณภาพ (QC. 7 Tools) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไปปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงตรวจติดตามผลการแก้ปัญหา  ทั้งนี้ เครื่องมือคุณภาพ (QC.7 Tools) สามารถสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ   

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือคุณภาพแต่ละชนิด

 2. เพื่อให้ผู้อบรมใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้อง

 3. เพื่อให้ผู้อบรมนำเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของเครื่องมือแต่ละชนิด

 2. ผู้อบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม

 3. ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

 2. เน้นการเรียนรู้แบบไฮสโคป ( High/Scope  Approach )      

 3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

 4. Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

 5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด”

                 (QC 7 Tools)

   Lesson 1:      ความหมายและแนวความคิดของคุณภาพ​

   Lesson 2:     เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (แบบเดิม)  ​

   Lesson 3:     เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (แบบใหม่)    

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

tell ติดต่อเรา.png

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719