หลักสูตร

“การควบคุมคุณภาพด้วย QC. Story”

(QC. Story)

 

    หลักการและเหตุผล องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ทั้งสินค้าและบริการรวมถึงต้องมีกลยุทธ์หรือเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบสำหรับการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้น  สำหรับ กระบวนการควบคุมคุณภาพแบบ QC Story. มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ  QC. Problem ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร Wheel of P-D-C-A ตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหาตามขั้นตอน เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story.

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมายและตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” และหลักการของการควบคุมคุณภาพ  

 2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ (QC Story) และออกแบบมาในลักษณะการเชื่อมโยงกับงานควบคุมคุณภาพ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมเข้าใจความหมายและตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” และหลักการของการควบคุมคุณภาพ

 2. ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ  (QC Story)  และออกแบบมาในลักษณะการเชื่อมโยงกับงานคุณภาพ 

 3. ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

 1.   เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

 2.   เน้นการเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming)

 3.   เน้นการเรียนรู้แบบค้นหา ( Scenario)

 4.   เน้นการเรียนรู้แบบการปฏิบัติ  (Scenario)  

 5.   Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity) 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วย QC. Story” 

                 (QC. Story)

   Lesson 1:      บทนำสู่ QC Story​

   Lesson2:      ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC. Story.​

   Lesson3:      SUMMARY OF QC STORY

กลุ่มเป้าหมาย :                        ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ   

 จำนวนวันที่อบรม :                   1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :                  30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

tell ติดต่อเรา.png

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719