top of page

การควบคุมคุณภาพด้วย QC. Story
(QC. Story)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ   

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?
- ผู้อบรมเข้าใจความหมายและตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” และหลักการของการควบคุมคุณภาพ
- ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

อบรม หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างองค์กรแล

หลักการและเหตุผล

        องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ทั้งสินค้าและบริการรวมถึงต้องมีกลยุทธ์หรือเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบสำหรับการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้น  สำหรับ กระบวนการควบคุมคุณภาพแบบ QC Story. มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ  QC. Problem ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร Wheel of P-D-C-A ตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการ

แก้ปัญหาตามขั้นตอน เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมายและตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” และหลักการของการควบคุมคุณภาพ

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ (QC Story) และออกแบบมาในลักษณะการเชื่อมโยงกับงานควบคุมคุณภาพ

 

    3)  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การควบคุมคุณภาพด้วย QC

 Story และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมเข้าใจความหมายและตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” และหลักการของการควบคุมคุณภาพ

02.png

ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ (QC Story) และออกแบบมาในลักษณะการเชื่อมโยงกับงานคุณภาพ 

03.png

ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วย QC. Story (QC. Story)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
5951491.png

เน้นการเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming)

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบค้นหา
( Scenario)

26554.jpg
6544.png

เน้นการเรียนรู้แบบการปฏิบัติ (Scenario)  

26554.jpg
03.png

Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA (Small Group  Activity)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

บทนำสู่ QC Story​

2.png

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC. Story

3.png

SUMMARY OF QC STORY

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page