หลักสูตร

“ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC”

(Skills Committee QCC. Activity)

 

     หลักการและเหตุผล องค์การจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรมคุณภาพ QCC.ที่ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกองค์การให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายที่ให้ทุกคนในองค์การลงมือทำอย่างจริงจัง “คณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC” ถือเป็นกุญแจสำคัญในการจัดกิจกรรม QCC. ที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC. ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อน ให้องค์การไปสู่เป้าหมาย กับการแก้ไขปัญหา การดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตลอดจนการให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือคุณภาพ (QC.7 tools.) แนวคิดในการค้นหาปัญหา  (QC. Story) และการวิเคราะห์หาสาเหตุตลอดจนรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา สามารถทำให้ลดต้นทุนในการผลิต และสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น  

            

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

 3. เพื่อสร้างแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. ให้องค์การประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 4. เพื่อทบทวนทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพื่อเติมเต็มในทุกมิติ

 5. เพื่อทบทวนขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้อบรมนำความรู้และทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

 2.  ผู้อบรมสร้างเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

 3.  ผู้อบรมสามารถจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. ให้องค์การประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 4.  ผู้อบรมทราบทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพื่อเติมเต็มในทุกมิติ

 5.  ผู้อบรมได้ทบทวนขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

 

รูปแบบการอบรม      

 1.  เรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience      70% 

 2.  เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ Workshop   Learn by Coaching    20%

 3.  กรณีศึกษา Case Study 10% (ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง)

 4.  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

หัวข้อการบรรยาย “หลักสูตร ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC”

                 (Skills Committee QCC. Activity)

   Module 1:     แนวคิด และ ความสำคัญของ “คณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มQCC.”​

   Module 2:     ทักษะการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. สู่ความสำเร็จ​

   Module 3:     ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

19 พฤศจิกายน 2561

2,500

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,375

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved