การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

Quality Control with QCC Activities

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

- ความเข้าใจ การควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

รายละเอียดหลักสูตร

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

(Quality Control with QCC Activities)

      หลักการและเหตุผล องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการมากขึ้น ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “พนักงาน” ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ, การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ “การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC” ให้ประสบความสำเร็จ องค์การต้องมีขั้นตอนดำเนินการตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม การให้ความรู้และประโยชน์ของการทำกิจกรรม QCC. การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและขั้นตอน ตลอดจนสร้างระบบจูงใจให้พนักงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  นโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากฝ่ายบริหารที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม

 

      วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC.

             2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. อย่างมีประสิทธิผล

             3) เพื่อให้อบรมทราบวัตถุประสงค์ของเครื่องคุณภาพแต่ละชนิดและนำไปประยุกต์ใช้การทำกิจกรรมควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่ม QCC.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC.

 2.  ผู้อบรมทราบวิธีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. อย่างมีประสิทธิผล

 3.  ผู้อบรมทราบวัตถุประสงค์ของเครื่องคุณภาพแต่ละชนิดและนำไปประยุกต์ใช้การทำกิจกรรมควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่ม QCC.

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1.  เรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience  

 2.  เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ Workshop Learn by Coaching  

 3.  เรียนรู้จากกรณีศึกษา Case Study

 4.  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test  

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: พื้นฐานและความเข้าใจการควบคุมคุณภาพ
      ความหมายและวิวัฒนาการของคุณภาพ
      แนวคิดการจัดการคุณภาพ วงล้อ เดมิ่ง (PDCA )
      แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC.
      ความรู้พื้นฐานสำหรับการทำมาตรฐานกิจกรรมกลุ่ม

คุณภาพ QCC
      ขั้นตอนการดำเนินมาตรฐานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

Module 2: ทบทวนขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
      การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
      การค้นหาปัญหา
      การคัดเลือกหัวข้อปัญหา

 

      ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
      วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
      วิเคราะห์หาสาเหตุ

Module 3: เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดและการประยุกต์ใช้
      แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
      แผนภูมิกราฟ (Graph)
      แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
      แผนผังสาเหตุและผล
      แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
      แผนภาพฮีสโตแกรม (Histogram)
      แผนภูมิควบคุม

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

 • การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “พนักงาน” ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • พื้นฐานและความเข้าใจ การควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

 • ขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. อย่างมีประสิทธิผล

 • เครื่องคุณภาพแต่ละชนิดและนำไปประยุกต์ใช้การทำกิจกรรมควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่ม QCC

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

24 ตุลาคม 2562

4

2,500

2,375

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved