google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

รายละเอียดหลักสูตร

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

(Quality Control with QCC Activities)

      หลักการและเหตุผล องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการมากขึ้น ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “พนักงาน” ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ, การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ “การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC” ให้ประสบความสำเร็จ องค์การต้องมีขั้นตอนดำเนินการตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม การให้ความรู้และประโยชน์ของการทำกิจกรรม QCC. การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและขั้นตอน ตลอดจนสร้างระบบจูงใจให้พนักงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  นโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากฝ่ายบริหารที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม

 

      วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC.

             2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. อย่างมีประสิทธิผล

             3) เพื่อให้อบรมทราบวัตถุประสงค์ของเครื่องคุณภาพแต่ละชนิดและนำไปประยุกต์ใช้การทำกิจกรรมควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่ม QCC.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC.

 2.  ผู้อบรมทราบวิธีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. อย่างมีประสิทธิผล

 3.  ผู้อบรมทราบวัตถุประสงค์ของเครื่องคุณภาพแต่ละชนิดและนำไปประยุกต์ใช้การทำกิจกรรมควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่ม QCC.

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1.  เรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience  

 2.  เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ Workshop Learn by Coaching  

 3.  เรียนรู้จากกรณีศึกษา Case Study

 4.  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test  

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: พื้นฐานและความเข้าใจการควบคุมคุณภาพ
      ความหมายและวิวัฒนาการของคุณภาพ
      แนวคิดการจัดการคุณภาพ วงล้อ เดมิ่ง (PDCA )
      แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC.
      ความรู้พื้นฐานสำหรับการทำมาตรฐานกิจกรรมกลุ่ม

คุณภาพ QCC
      ขั้นตอนการดำเนินมาตรฐานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

Module 2: ทบทวนขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
      การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
      การค้นหาปัญหา
      การคัดเลือกหัวข้อปัญหา

 

      ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
      วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
      วิเคราะห์หาสาเหตุ

Module 3: เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดและการประยุกต์ใช้
      แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
      แผนภูมิกราฟ (Graph)
      แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
      แผนผังสาเหตุและผล
      แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
      แผนภาพฮีสโตแกรม (Histogram)
      แผนภูมิควบคุม

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

 • การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “พนักงาน” ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • พื้นฐานและความเข้าใจ การควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

 • ขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. อย่างมีประสิทธิผล

 • เครื่องคุณภาพแต่ละชนิดและนำไปประยุกต์ใช้การทำกิจกรรมควบคุมคุณภาพกิจกรรมกลุ่ม QCC

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

24 ตุลาคม 2562

4

2,500

2,375

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved