หลักสูตร

 “มาตรฐานการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC” 

(QCC STD. Activity)

     หลักการและเหตุผล  องค์การมาตรฐานชั้นนำหลายองค์การได้นำมาตรฐานการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์การได้มีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การลดของเสีย แก้ไข ปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจน สร้างมาตรฐานงานของตนเองได้ หากดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ มาตรฐานการจัดกิจกรรม QCC สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถึงรากเหง้าของปัญหา โดยที่พนักงานดำเนินการตามมาตรฐานของขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยนำเครื่องมือคุณภาพ แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไข  ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลง สามารถทำให้ลดต้นทุนในการผลิต และสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงและ ต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน รวมถึงการให้ความรู้ในการดำเนินการที่ถูกต้องกับพนักงานทั้งองค์การ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักการเทคนิคขั้นตอนในการทำมาตรฐาน QCC.

 2. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงคุณภาพและให้ความสำคัญการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถ แก้ไขปัญหาคุณภาพเชิงระบบ การทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่มได้

 5. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการทำงาน ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมสามารถนำมาตรฐาน QCC ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

 2. ผู้อบรมตระหนักถึงคุณภาพและให้ความสำคัญการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 3. ผู้อบรมสามารถ แก้ไขปัญหาคุณภาพเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมได้

 4. ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญและสามารถจัดทำเป็นคู่มือได้

 5. ผู้อบรมสามารถกำหนดมาตรฐานในการควบคุมงาน ยกระดับคุณภาพ ให้สูงขึ้นได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1.  เรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience  

 2.  เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ Workshop Learn by Coaching  

 3.  เรียนรู้จากกรณีศึกษา Case Study

 4.  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test   

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร มาตรฐานการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC”

                 (QCC STD. Activity)

   Lesson 1:     หลักการและแนวคิด​

   Lesson 2:    ขั้นตอนในการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

   Lesson 3:    Workplace learning​

   Lesson 4:    STEP 12 ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC (Role Play)

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

8 พฤศจิกายน 2561

2,500

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,375

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved