QC 7 Tools เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหาต่างๆดังที่

กล่าวมาข้างต้น ตามแนวทางความสําเร็จด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (QC Story) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (Shop floor) ทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นคําพูดได้อย่างเห็นภาพโดยใช้ความรู้และความพยายามไม่มากนัก อันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) Analysis) ของปัญหานอกจากนั้นการใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ยังเป็นการฝึกนิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทำงานเป็นทีมร่วมทั้งการนำเทคนิคการทําเสนอไปด้วยในตัว

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึก

การทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

      2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)

ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

          -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

          -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

          -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระบบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
      3 . เพื่อใหผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีใช้ 7 QC Tools

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved