QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ-01

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      "QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ" QC 7 Tools เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามแนวทางความสําเร็จด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (QC Story) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (Shop floor) ทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นคําพูดได้อย่างเห็นภาพโดยใช้ความรู้และความพยายามไม่มากนัก อันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) Analysis) ของปัญหานอกจากนั้นการใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ยังเป็นการฝึกนิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทำงานเป็นทีมร่วมทั้งการนำเทคนิคการ

ทําเสนอไปด้วยในตัว

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระบบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อใหผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีใช้ 7 QC Tools

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี QC 7 tools การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้

QC 7 Tools ได้อย่างถูกต้อง 

02.png

ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละชนิดไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ

03.png

ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ

ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools

26554.jpg

หลักสูตร QC 7 tools

กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้วางแผนงาน และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่ทำงานหรือ

มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับทำงานร่วมกับผู้อื่น

 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

หรือผู้วางแผนงาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน
หลักสูตร QC 7 Tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 • 26554.jpg
  03.png

  1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning)

  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึก

  การทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็น

  ของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  9888.png

  2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  6544.png

  3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติกระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

แนวคิดและความสําคัญของคุณภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

.

แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน P-D-C-A

.

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 7 QC Tools

3.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
3.2 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
3.3 กราฟ (Graph)
3.4 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)

3.5 แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)

3.6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

3.7 ฮิสโตแกรม (Histogram)

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพ

16 สิงหาคม 2564 (รุ่น 13)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพ

4 ตุลาคม 2564 (รุ่น 14)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพ

17 ธันวาคม 2564 (รุ่น 15)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

QC 7 tools

กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

การนำเสนอข้อ มูลต่าง ๆ ที่เรานำมาใช้เพื่อช่วยในการค้นหา ข้อเท็จจริงในการเก็บข้อมูล ช่วยในการวิเคราะห์
ของเหตุและผลปรับปรุงงานไปปฏิบัติและจัดการควบคุมของการทำงาน

 
 
Qc7-2.8

Qc7-2.7

Qc7-2.6

Qc7-2.3

Qc7-2.4

Qc7-2.2

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร 7 Tools- (คุณภาพ 7 ชนิด)

อบรม 7 tools เทคนิคการจัดการคุณภาพ

หลักสูตร อบรม 7 Tools

หลักสูตร อบรม 7 Tools (ด้านคุณภาพ)

หลักสูตร อบรม 7 Tools - การแก้ไขปัญหาด้า

หลักสูตร 7 Tools

หลักสูตร 7 Tools (ด้านคุณภาพ)

หลักสูตร 7 tools เทคนิคการจัดการคุณภาพ

In 12-12-63 QC7toots, บจ

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved