การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ

(Excellence Service)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน  / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

- เข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

รายละเอียดหลักสูตร

การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ

(Excellence Service)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาท

ของผู้นำ

การแก้ไขปัญหา

 • กระบวนการแก้ปัญหา

 • ขั้นตอนการแก้ปัญหา

 • รูปแบบปัญหา บทสรุป

 • การตัดสินใจ คืออะไร

 

 • รูปแบบการตัดสินใจ

 • ขั้นตอนการตัดสินใจ

 • การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

 • เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ บทสรุป

       เนื้อหาการบรรยาย

      ผู้นำและภาวะผู้นำ

      ความหมายและบทบาทของภาวะผู้นำ

      4 บทบาทของผู้นำ

      คุณสมบัติของผู้นำ

      ความแตกต่างของผู้จัดการและผู้นำ

      ภาวะผู้นำที่เน้นการปฏิบัติงาน

       บทสรุปของผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

       ความขัดแย้งในงาน

       ความหมายและรูปแบบของความขัดแย้ง

       การแก้ไขความขัดแย้งในงาน

       สรุปข้อดีและข้อเสียความขัดแย้งในงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ

 • พนักงานทั่วไป

 • ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • สามารถนำการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และนำองค์การ

 • ทักษะแนวคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

 • เข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

     020-263-788
      hrod1@tpd.co.th

      FAX 038-387-719

      www.hrodthai.com

      จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved