การเป็นผู้นำ(หัวหน้างาน) นั้นสอนกันไม่ได้ แต่สามารถเรียนรู้เองได้ ด้วยความตั้งใจจริง การพัฒนาพนักงานให้เป็นหัวหน้างานสมัยใหม่ เพื่อสู่การปฏิบัติงานจริง และบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้าและผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ การวางตัวของหัวหน้างาน เพื่อเป็นสุดยอดผู้นำ "หัวหน้างาน" หรือ "ผู้นำ" คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” เสมอ และสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำที่จะสร้างการยอมรับ คือ การเข้าใจปัญหาหัวหน้างานกับลูกน้องและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

        การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และ

การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึก

การทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

         2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)

ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

             -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

             -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

             -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

         3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิด และการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของการเป็นผู้นำที่ดีและภาวะผู้นำ
       2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ และการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่
       3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาของหัวหน้างานกับลูกน้องและการตัดสินใจในบทบาทหัวหน้างานที่ดี (ผู้นำ)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved