การเป็นผู้นำ(หัวหน้างาน) นั้นสอนกันไม่ได้ แต่สามารถเรียนรู้เองได้ ด้วยความตั้งใจจริง การพัฒนาพนักงานให้เป็นหัวหน้างานสมัยใหม่ เพื่อสู่การปฏิบัติงานจริง และบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้าและผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ การวางตัวของหัวหน้างาน เพื่อเป็นสุดยอดผู้นำ "หัวหน้างาน" หรือ "ผู้นำ" คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” เสมอ และสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำที่จะสร้างการยอมรับ คือ การเข้าใจปัญหาหัวหน้างานกับลูกน้องและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

        การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และ

การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึก

การทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

         2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)

ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

             -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

             -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

             -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

         3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิด และการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ

 1. ความหมายและบทบาทของภาวะผู้นำ

 2. 4 บทบาทของผู้นำ

 3. คุณสมบัติของผู้นำ

 4. ความแตกต่างของผู้จัดการและผู้นำ

 5. ภาวะผู้นำที่เน้นการปฏิบัติงาน

 6. บทสรุปของผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

 7. ความขัดแย้งในงาน

 8. ความหมายและรูปแบบของความขัดแย้ง

 9. การแก้ไขความขัดแย้งในงาน

 10. สรุปข้อดีและข้อเสียความขัดแย้งในงาน

Chapter 2 กระบวนการแก้ปัญหา

 1. รูปแบบปัญหา บทสรุป

 2. การตัดสินใจ คืออะไร

 3. รูปแบบการตัดสินใจ

 4. ขั้นตอนการตัดสินใจ

 5. การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

 6. เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ

 7. บทสรุป

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 •  ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงานทั่วไป / ผู้ที่สนใจ 

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

       1) ผู้รับการอบรม หัวหน้างาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำยุคใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

       2) เพื่อให้หัวหน้างานมีความกระตือรือล้น และพัฒนาการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และสิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้าเป็นแบบอย่างที่ดี

       3) หลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่ดีแก่หัวหน้างานให้มีความน่าเชื่อถือ

       4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมค้นพบตัวเองและพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี ให้มีความเชื่อมั่น และการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวได้ทุกสถานการณ์

       5) เพื่อดึงศักยภาพของผู้อบรม เพิ่มทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการให้เป็นหัวหน้างานสมัยใหม่

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 30 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 23 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 6 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 1 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของการเป็นผู้นำที่ดีและภาวะผู้นำ
       2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ และการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่
       3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาของหัวหน้างานกับลูกน้องและการตัดสินใจในบทบาทหัวหน้างานที่ดี (ผู้นำ)

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การ พัฒนาพนักงานให้ เป็นหัวหน้างาน สมัยใหม่ และทำ 

Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้อง

เรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ภาวะผู้นำกับ

การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

(Leadership of a Modern Supervisor)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved