การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน

(Leadership Development for Supervisors)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน  / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

- เข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

calendar (2).png
maps-and-flags.png

การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน

(Leadership Development for Supervisors)

      หลักการและเหตุผล การเป็นผู้นำสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ ด้วยความตั้งใจจริง เพื่อสู่การปฏิบัติจริงนำพาผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ และการพัฒนาภาวะผู้นำ "หัวหน้างาน" เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร นั้นล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน นั้นองค์กรควรให้ความสำคัญ และหัวหน้างานควรตระหนักถึง ความสำคัญของผู้นำ คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” ส่งผลให้ตนเองได้รับ “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” จากผู้ใต้บังคับบัญชา เสมอและสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำ คือ การเข้าใจปัญหาและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

         ดังนั้น การอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ หัวหน้างาน จึงเป็นการเสริมสร้างให้ผู้นำทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำหรือหัวหน้างานเพื่อนำพาองค์กรไปถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์

คอร์สอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาท

ของผู้นำ

การแก้ไขปัญหา

  • กระบวนการแก้ปัญหา

  • ขั้นตอนการแก้ปัญหา

  • รูปแบบปัญหา บทสรุป

  • การตัดสินใจ คืออะไร

 

  • รูปแบบการตัดสินใจ

  • ขั้นตอนการตัดสินใจ

  • การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

  • เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ บทสรุป

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้า

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

      ผู้นำและภาวะผู้นำ

      ความหมายและบทบาทของภาวะผู้นำ

      4 บทบาทของผู้นำ

      คุณสมบัติของผู้นำ

      ความแตกต่างของผู้จัดการและผู้นำ

      ภาวะผู้นำที่เน้นการปฏิบัติงาน

checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png

       บทสรุปของผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

       ความขัดแย้งในงาน

       ความหมายและรูปแบบของความขัดแย้ง

       การแก้ไขความขัดแย้งในงาน

       สรุปข้อดีและข้อเสียความขัดแย้งในงาน

checked.png