หลักการและเหตุผล

      ผู้นำสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ ด้วยความตั้งใจจริง สู่การปฏิบัติจริงนำพาผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ สุดยอดของผู้นำ คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” เสมอ และสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำที่จะสร้างการยอมรับ คือ การเข้าใจปัญหาและการตัดสินใจอย่างถูกต้องก่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การอบรมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีเนื้อหา Workshop

      2) การอภิปรายซักถาม “ เน้นผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม สอบถามได้ตลอดเวลา ”

  เนื้อหาการบรรยาย

   การแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved