เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

(Team Building Techniques for organizing)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

(Team Building Techniques for organizing)

      หลักการและเหตุผล เมื่อพูดถึงการการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ หลายต่อหลายคนคงจะนึกถึงกิจกรรมที่ทุกคนในทีมต้องทำร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี และแน่นอนว่าความตั้งใจในการสร้างทีมนั้นมาจากเจตนาที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสร้างทีมขึ้นมาใหม่โดยจับคนที่ไม่ค่อยรู้จักกันมาทำงานด้วยกัน อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจขึ้น  หากคุณเป็นหัวหน้างานที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ของคนในทีม หรือ เป็นฝ่าย HR ที่ต้องดูแลความเป็นไปของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์จะทำให้พนักงานเกิดความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น และพัฒนาศักยภาพของทีมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวมอีกด้วย นำมาซึ่งความรักและสามัคคี เพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
     

        วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
           2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อบรม เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 
      2. ผู้อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม


รูปแบบการฝึกอบรม
      1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience) 
      2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    
      3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   
      4. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

writing.png

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: กิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กรคืออะไร? ที่มาและความสำคัญของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
Chapter 2: รูปแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

Chapter 3: หลักความต้องการของมนุษย์ (Maslow Needs) กับการดึงการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์แบบทำงานเป็นทีม
 

Chapter 4: เทคนิคการวางแผน การกำหนดบทบาทหน้าที่แบบ ( Put the Right Man in the Right Job) และการสรรหาทีมงานภายในและ Out Sourcing การจัดกิจกรรมสัมพันธ

Chapter 5: Work Shop การออกแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
Chapter 6: การ Present Work Shop การออกแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
Chapter 7: Commentator การ Present Work Shop การออกแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • ผู้บริหาร/หัวหน้างาน /ฝ่ายบุคคล/ ผู้ที่สนใจ

  • หัวหน้างานที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ของคนในทีม หรือ เป็นฝ่าย HR

  • การจัดกิจกรรมสัมพันธ์จะทำให้พนักงานเกิดความสนิทสนมกัน ความสามัคคี

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

  • การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

  • เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

  • รู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015