หากจะพูดถึง HORENSO เป็นแนวทางและเทคนิคการปฎิบัติที่มาจากประเทศญี่ปุ่น คำนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย HORENSO มาจากคำว่า HOKOKU (โฮโกะกุ) หมายถึง รายงาน  RENRAKU (เร็งระกุ) หมายถึง ติดต่อ และ SODAN (โซดัง) หมายถึง ปรึกษา ดังนั้น HORENSO จึงหมายถึง การรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษา ซึ่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสีย ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับความคิดและทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบว่าถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ ต้องเป็นคนช่างสังเกต มี Commonsense สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดความสูญเสียต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการทำงานและทีมงานตามหลักการ HORENSO (การสื่อแบบญี่ปุ่น)

       2. ผู้อบรมสามารถนำวิธีการ HORENSO ไปใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

รูปแบบการฝึกอบรม

       1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience) 

       2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)               

       3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)              

       4. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

       2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO  ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved