การวางแผนและฝึกอบรมประจำปีอย่างมืออาชีพ

(Planning and annual training Professional)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

ฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรมและวางแผนพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐาน

- สร้างนวัตกรรมในการวางแผนการ เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ

 

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนและฝึกอบรมประจําปีอย่างมืออาชีพ

(Planning and annual training Professional)

      หลักการและเหตุผล “ทรัพยากรมนุษย์” ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในทุกประเภท ดังนั้น การวางแผนการฝึกอบรมประจำปีแต่ละปีจำ เป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ต้องพัฒนาทักษะและการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดการฝึกอบรมได้ตามความจำเป็นสูงสุด (Training Need) มากกว่าความต้องการ (Training Want) และวิวัฒนาการมาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การเปลี่ยนแปลสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกขององค์กรการ สิ่งที่ต้องเน้นคือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่จะปรับตัวให้ทันกันการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือ วิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
2) เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล
       
3) เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร

รูปแบบการฝึกอบรม
      1) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้
     
2) เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง WORKSHOP (ฝึกวางแผนและเขียนหลักสูตร)
     
3) เน้นการเรียนรู้แบบแนวการสร้างความรู้ Constructivist Model.

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 : แนวคิดการวางแผนและการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าของบุคลากร

       การกำหนดระยะเวลาและแนวทางการวางแผนการฝึกอบรม
       การวิเคราะห์ความจำเป็นการฝึกอบรมตามหลักการ ADDIE MODEL
       ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานการประเมินระดับช่องว่าง (Competency Gap)
       แบบสอบถามเพื่อสำรวจหาความต้องการฝึกอบรม (Training Want)
       ประโยชน์ของการวางแผนและการฝึกอบม

Lesson 2 : การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (Training Course)
       หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน

(หลักสูตรทั่วไป)
       หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรการบริหารและจัดการ)

       หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะด้าน  (เทคนิคเฉพาะด้าน)

Lesson 3 : การเขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมให้ถูกตามมาตรฐาน พ.ร.บ. และระบบคุณภาพ
      WORKSHOP 1 : ฝึกปฏิบัติการเขียนหลักสูตรตามรูปแบบมาตรฐาน พ.ร.บ. และระบคุณภาพ


Lesson 4 : การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Year Plan)
       องค์ประกอบของการวางแผนฝึกอบรมประจำปี
       การดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาจริง (Implementation)
       การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม (Measurement and Evaluation)
       การนำเสนอแผนการฝึกอบรมและงบประมาณ ต่อผู้บริหารให้ได้รับการยอมรับและอนุมัติ

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 • บุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ต้องพัฒนาทักษะและการวิเคราะห์

 • การเปลี่ยนแปลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรการสิ่งที่ต้องเน้นคือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
   

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล

 • ผู้อบรมสร้างนวัตกรรมในการวางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

19 พฤศจิกายน 2562

3

4,500

4,275

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved