รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนและฝึกอบรมประจําปีอย่างมืออาชีพ

(Planning and annual training Professional)

      หลักการและเหตุผล “ทรัพยากรมนุษย์” ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในทุกประเภท ดังนั้น การวางแผนการฝึกอบรมประจำปีแต่ละปีจำ เป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ต้องพัฒนาทักษะและการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดการฝึกอบรมได้ตามความจำเป็นสูงสุด (Training Need) มากกว่าความต้องการ (Training Want) และวิวัฒนาการมาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การเปลี่ยนแปลสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกขององค์กรการ สิ่งที่ต้องเน้นคือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่จะปรับตัวให้ทันกันการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือ วิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
2) เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล
       
3) เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร

รูปแบบการฝึกอบรม
      1) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้
     
2) เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง WORKSHOP (ฝึกวางแผนและเขียนหลักสูตร)
     
3) เน้นการเรียนรู้แบบแนวการสร้างความรู้ Constructivist Model.

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 : แนวคิดการวางแผนและการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าของบุคลากร

       การกำหนดระยะเวลาและแนวทางการวางแผนการฝึกอบรม
       การวิเคราะห์ความจำเป็นการฝึกอบรมตามหลักการ ADDIE MODEL
       ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานการประเมินระดับช่องว่าง (Competency Gap)
       แบบสอบถามเพื่อสำรวจหาความต้องการฝึกอบรม (Training Want)
       ประโยชน์ของการวางแผนและการฝึกอบม

Lesson 2 : การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (Training Course)
       หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน

(หลักสูตรทั่วไป)
       หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรการบริหารและจัดการ)

       หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะด้าน  (เทคนิคเฉพาะด้าน)

Lesson 3 : การเขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมให้ถูกตามมาตรฐาน พ.ร.บ. และระบบคุณภาพ
      WORKSHOP 1 : ฝึกปฏิบัติการเขียนหลักสูตรตามรูปแบบมาตรฐาน พ.ร.บ. และระบคุณภาพ


Lesson 4 : การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Year Plan)
       องค์ประกอบของการวางแผนฝึกอบรมประจำปี
       การดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาจริง (Implementation)
       การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม (Measurement and Evaluation)
       การนำเสนอแผนการฝึกอบรมและงบประมาณ ต่อผู้บริหารให้ได้รับการยอมรับและอนุมัติ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 • บุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ต้องพัฒนาทักษะและการวิเคราะห์

 • การเปลี่ยนแปลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรการสิ่งที่ต้องเน้นคือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
   

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรม และวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล

 • ผู้อบรมสร้างนวัตกรรมในการวางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

19 พฤศจิกายน 2562

3

4,500

4,275

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved