"การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (payroll)" เป็นงานส่วนหนึ่งของงานการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) ซึ่งมีความสำคัญ และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำ การปรับโครงสร้างเงินเดือน เพราะเงินเดือนและค่าจ้างเป็นความคาดหวังของพนักงานทุกคน เพราะหลังจากเงินเดือนออก แต่ละคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย ซึ่งถ้าการทำเงินเดือนผิดพลาดจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาหลายประการ ยิ่งถ้าองค์กรขนาดใหญ่เป็นพันๆคน ควรมีเทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้เกิดความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพื่อทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่จะตามมาจากการทำค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน

รูปแบบการฝึกอบรม

       การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึก

การทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

    (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและ

    การทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคและแนวทางการจัดทำ (payroll) ค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

      2) เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำเทคนิคและแนวทางการจัดทำการปรับโครงสร้างเงินเดือน และค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ไปใช้งานได้จริง

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved