ไม่ว่าจะในโลกแห่งการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คนแต่ละคนก็จะมีวิธีการมองปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันไป บางคนมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ไม่จบสิ้น ในขณะที่บางคนกลับมองมันเป็นเกมที่สนุกและท้าทายความสามารถ ซึ่งสิ่งที่ทำให้แต่ละคนมองต่างกันไปก็คือเรื่องของความคิดนั่นเอง ความคิดทางบวกจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราไปสู่การมีทัศนคติที่ดี ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความคิดทางบวกให้กับเรา จะช่วยพัฒนาความคิดในแง่ดีให้กับเราได้ ความคิดบวกหรือความคิดที่ดี จุดเริ่มต้นที่ตนเอง จะขยายสู่บุคคลรอบข้าง ทีมงานให้เกิดขึ้นจากความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จของงานและทีมในลำดับต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข
     2) ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงาน

และการใช้ชีวิต
     3) ผู้อบรมเรียนรู้ความเข้าใจความต้องการของตนเอง และตวามต้องการของบุคคล

รอบข้าง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

     2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)               

     3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)              

     4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity) 

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลดีของความคิดเชิงบวกต่อ

การทำงาน
      2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างความสุขจากความคิดเชิงบวกและความสำเร็จ

ของชีวิต
      3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved