งานสุข คนสุข (Work-Life Balance)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

การบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข

- การวางแผน และจัดลำดับ ความสำคัญทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต

รายละเอียดหลักสูตร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

งานสุข คนสุข (Work-Life Balance)

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      หลักการและเหตุผล การพยายามทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวสมดุลกัน หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า Work-Life Balance หากมองดูเผินๆ มันคือการจัดการชีวิตและงานให้สมดุลกันแบบแบ่งครึ่ง เรื่องงานครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นชีวิตส่วนตัว การทำให้ชีวิตเรื่องงานสมดุลกันมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันหรือพร้อมๆ กัน เพราะในความเป็นจริงเราต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นให้สำเร็จ ก่อนจะทำอย่างต่อไป เพราะฉะนั้น ในแง่ปฏิบัติมันอาจกลายเป็น ‘Work-Life Priority’ คือการจัดลำดับก่อน-หลังของแต่ละอย่างที่ต้องทำในชีวิตต่างหาก ด้านในชีวิต ซึ่งเราสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา หลักสูตรงานสุข คนสุข จึงเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กรรู้จักการบริหารงาน บริหารชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ


        วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตกับงานได้อย่างสมดุล 
            2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างความสุขและความสำเร็จของชีวิต
            3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข
      2. ผู้อบรมสามารถตั้งเป้าหมาย การวางแผน และจัดลำดับความสำคัญทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต
      3. ผู้อบรมเรียนรู้ความเข้าใจความต้องการของตนเอง และตวามต้องการของบุคคลรอบข้าง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข


รูปแบบการฝึกอบรม
      1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience) 
      2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    
      3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   
      4. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: ความเข้า ใจในการพัฒนาและธรรมชาติของมนุษย์
Chapter 2: ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) กับ ศักยภาพการค้นหาความสุข
Chapter 3: หลักนิวรอน (neuron doctrine) กับทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การสร้างมุมมองเชิงบวก
และความฉลาดทางอารมณ์ ( Positive Thinking & EQ )

Chapter 4: การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ความสุขที่ได้จากการทำงาน

Chapter 5: ทฤษฎีความต้องการของมนุษยแ์ ละการตั้งเป้าหมายของการทำ งานและชีวิตแบบ BIG WHYChapter 6: ความสุข ความสำ เร็จของชีวิต คืออะไร?

Chapter 6: การวางแผนชีวิตแบบการจัดลำดับ ความสําคัญ และวงจรการพัฒนาแบบ TPDCA
Chapter 7: บทบาทหน้าที่กับบุคคลรอบข้างทั้ง ชีวิตและการทำงานที่สมบูรณ์
Chapter 8: อะไรบ้างที่จะทำใหเ้ราไม่สำเร็จทั้งการงานและชีวิต
Chapter 9: work shop เป้าหมายงาน เป้าหมายชีวิต

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ  

  • คนที่ใช้ชีวิตแบบขาดความพร้อมในการทำงานหรือภาวะที่มีปัญหาในการทำงานในองค์กรที่ไม่มีความสุขกับงาน,คน

  • พนักงานที่ไม่ความชำนาญในงานที่ทำ

  • บริหารจัดการกับชีวิตที่ขาดความสมดุลในการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขกับงาน

  • การตั้งเป้าหมาย การวางแผน และจัดความสำคัญทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต

  • ความเข้าใจ ความต้องการของบุคคลรอบข้าง และการใช้ชีวิตให้มีความสุข

  • การปรับเปลี่ยนชีวิตการสร้างมุมมองเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved