การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย

หลักการและเหตุผล

        การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นความสำคัญที่องค์กร เป็นทักษะการสื่อสารที่ต้องส่งเสริมในการทำงาน เพราะเป็นการสร้างความสำเร็จ โดยสามารถทำให้ผู้ประสานงาน บุคคลสามารถทำงานร่วมกัน และสามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็งสานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นเชิงบวก เพื่อลดความเครียดในการทำงาน โดยสิ่งสำคัญ คือแนวทางการสื่อสารและการประสานงาน การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในการสื่อสารและประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

 

วัตถุประสงค์

     1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการพัฒนาทักษะการสื่อสารและ

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักความสำคัญของการสื่อสารใน

การประสานงานและการทำงานเชิงสร้างสรรค์สร้างทัศนคติเชิงบวก

    3)  เพื่อลดความเครียดและความกดดันในการทำงาน และแนวทางการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    4)  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของภาวะผู้นําและการทำงานเป็นทีม

    5)  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการของผู้ประสาน การสื่อสารที่จะนำไปปฏิบัติในเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับชีวิตและการทำงาน

    6)  ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการของผู้ประสานงานและการสื่อสารที่นำไปปฏิบัติกับชีวิตการทำงานและการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร

26554.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ดังนี้

 
 • 26554.jpg
  9888.png

  เน้นการเรียนรู้เพื่อละลายพฤติกรรม
  สร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการปลุกพลัง คิดบวก

  เรียนรู้วิธีปลดล็อกพลังลบอดีต กำจัดความเชื่อเดิมๆที่มันไม่สนับสนุนคุณปลุกพลังบวก ปลดล็อคศักยภาพ เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

 • 26554.jpg
  04.png

  Work shop

  กลุ่มและรายงาน เพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และกิจกรรม ถามตอบแลกเปลี่ยนซึ่งกัน

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ICE BRAKING ละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

2.png

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์ (Generation) และสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญในการทางานร่วมกันในการทางานยุคสมัยใหม่

3.png

การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กรและความสำเร็จด้วย Big Why

4.png

กิจกรรม workshop การ Brain Stroming เรื่อง“ความต่างสร้างพลังแห่งทีม และภาวะผู้นำ”

5.png

กิจกรรมการโค้ชแบบกลุ่ม เกิดการตระหนักรู้ภายในและวิธีการได้ด้วยตัวเอง“ปลุกพลังบวก ปลดล็อกศักยภาพ” เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

6.png

กิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความสาคัญของการปรับเปลี่ยน ความสาคัญ

ของการพัฒนา และการรับรู้แบบทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

14 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

20 สิงหาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

13 กันยายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

18 ตุลาคม 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

23 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 11)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จ
อบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จ
อบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จ
อบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จ
อบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จ
อบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved