การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นความสำคัญที่องค์กร เป็นทักษะการสื่อสารที่ต้องส่งเสริมในการทำงาน เพราะเป็นการสร้างความสำเร็จ โดยสามารถทำให้ผู้ประสานงาน บุคคลสามารถทำงานร่วมกัน และสามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็งสานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นเชิงบวก เพื่อลดความเครียดในการทำงาน โดยสิ่งสำคัญ คือแนวทางการสื่อสารและการประสานงาน การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในการสื่อสารและประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้เพื่อละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

      2) เน้นการเรียนรู้แบบ ปลุกพลัง คิดบวก เรียนรู้วิธีปลดล็อกพลังลบอดีต กำจัดความเชื่อเดิมๆที่มันไม่สนับสนุนคุณปลุกพลังบวก ปลดล๊อกศักยภาพ เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

      3) Work shop กลุ่มและรายงาน เพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และกิจกรรม ถามตอบแลกเปลี่ยนซึ่งกัน

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ
      2) ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักความสำคัญของการสื่อสารในการประสานงานและ
การทำงานเชิงสร้างสรรค์สร้างทัศนคติเชิงบวก

      3) เพื่อลดความเครียดและความกดดันในการทำงาน และแนวทางการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      4) ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของภาวะผู้นํา

และการทำงานเป็นทีม
      5) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการของผู้ประสาน การสื่อสารที่จะนำไปปฏิบัติในเพิ่มขวัญและกำลังใจ
ให้กับชีวิตและการทำงาน
      6) ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ      องค์กรร่วมกัน

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved