google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg 1900056 HPO | hrodthai

รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างทีมเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง

(Team building for HPO)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 | (รุ่นที่ 3) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

       หลักการและเหตุผล ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เพราะมนุษย์มีสมองที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด องค์กรชั้นนำหลายองค์กรจึงเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์เป็นสำคัญ มนุษย์แต่ละคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ความสามารถในการปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับสมาชิกทุกคนนั้น เป็นความสำคัญที่องค์กรต้องส่งเสริม เพราะแตกต่างดังกล่าวถือว่าเป็นพลังในการสร้างสรรค์องค์กร หากเรามีวิธีการร้อยรัดบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็ง สานความสัมพันธ์  ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์  โดยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ  ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ  ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและการทำงานร่วมกัน เป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

     วัตถุประสงค์

        1) ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของการทำงานเป็นทีม

        2) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการที่จะนำไปปฏิบัติในการสร้างพลังให้กับชีวิตและการทำงาน

        3) ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                       เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                               ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                     เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive                                         mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ                                       อบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

        3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

      ICE BRAKING ละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

      ความแตกต่างของมนุษย์ (Generation) และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันในการทำงานยุคสมัยใหม่

      การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กและความสำเร็จด้วย Big Why

      กิจกรรม workshop  การ Brain Stroming เรื่อง“ความต่างสร้างพลังแห่งทีม”

      กิจกรรมการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) เกิดการ

ตระหนักรู้ภายในและวิธีการได้ด้วยตัวเองเพื่อ“ปลุกพลังบวก

ปลดล๊อกพลังลบ”

      กิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน ความสำคัญของการพัฒนา และการรับรู้แบบทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • การสร้างความสามัคคีในองค์กรของการทำงานของทีมงาน อีกทั้งยังสานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติการสร้างพลังให้กับชีวิตและการทำงาน เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ผู้ที่เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญความสามัคคีของการทำงานเป็นทีม

  • ผู้ที่เข้าอบรมได้ละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

  • การทำงานเป็นทีมตรงตามเป้าหมายและประสิทธิภาพขององค์กร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

 

ตารางสัมมนา

31 กรกฎาคม 2562

2

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,500

2,375

27 สิงหาคม 2562

3

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,500

2,375

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved