การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

(Employee Engagement)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / ผู้ที่สนใจ  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

จัดกระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

- เทคนิคการสร้างและบริหารความผูกพันของพนักงานในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

(Employee Engagement)

       หลักการและเหตุผล  แนวคิดหรือเทรนด์ของการบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์กรในยุคปัจจุบันน้ันต่างมุ่งเน้นไปที่การสร้าง Employee Engagement หรือการนําเครื่องมือเพื่อนําไปสู่การสร้างและบริหารความผูกพันของพนักงานในองค์กร เพื่อ ตอบโจทย์จากผู้บริหารที่มีการต้ังคําถามว่า จะทําอย่างไรให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้ดีและมีความสุข เพราะคน ไม่ ใช่ครื่องจักร แต่คนมีเลือดมีเนื้อ ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ันเป็นความสําคัญที่ต้องจัดการ และให้ความสนใจในรายละเอียดในการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
     2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
     3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้บริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อ
      2. กระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
      3. ผู้อบรมสามารถออกแบบแผนและกิจกรรมการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

      2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities) 

      3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

      4.. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

      5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: ที่มาและความสำคัญ “การสร้างความผูกพันต่อองค์กร”

Chapter 2: ขั้นตอนการสร้าง Employee Engagement

Chapter 3: Employee Engagement กับ 7 E Model

Chapter 4: E1 Employee Engagement for Compensation

Chapter 5: E2 Employee Engagement for Performance Management

Chapter 6: E3 Employee Engagement for Career Development
 

Chapter 6: E4 Employee Engagement for Empowerment

Chapter 7: E5 Employee Engagement for Communication

Chapter 8: E6 Employee Engagement for Quality of Work Life

Chapter 9: E7 Employee Engagement for  Environment

Chapter 10: work shop การประยุกต์ใช้ความรู้ 7 E Model การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / ผู้ที่สนใจ 

  • การบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์กรเพื่อสร้างการเรียนรู้

  • ผู้ที่อยากให้องค์กรมีทักษะในกระบวนการสร้างความผูกพันต่อภายในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อกระบวนการสร้างความผูกพันภายในองค์กร

  • สามารถออกแบบแผนและกิจกรรมการสร้างความผูกพันต่อภายในองค์กรได้

  • ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมต่างๆภายในองค์กร

  • การสร้างสรรค์และการเรียนรู้ในแบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved