การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

(Employee Engagement)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / ผู้ที่สนใจ  

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

จัดกระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

- เทคนิคการสร้างและบริหารความผูกพันของพนักงานในองค์กร

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

calendar (2).png
maps-and-flags.png

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

(Employee Engagement)

       หลักการและเหตุผล  แนวคิดหรือเทรนด์ของการบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์กรในยุคปัจจุบันน้ันต่างมุ่งเน้นไปที่การสร้าง Employee Engagement หรือการนําเครื่องมือเพื่อนําไปสู่การสร้างและบริหารความผูกพันของพนักงานในองค์กร เพื่อ ตอบโจทย์จากผู้บริหารที่มีการต้ังคําถามว่า จะทําอย่างไรให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้ดีและมีความสุข เพราะคน ไม่ ใช่ครื่องจักร แต่คนมีเลือดมีเนื้อ ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ันเป็นความสําคัญที่ต้องจัดการ และให้ความสนใจในรายละเอียดในการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร 

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร.jpg
หลักสูตร การสร้างความผูกพันต่อองค์กร 02.

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
     2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
     3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้บริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อ
      2. กระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
      3. ผู้อบรมสามารถออกแบบแผนและกิจกรรมการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

      2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities) 

      3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

      4.. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

      5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

หลักสูตร บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพ

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

Chapter 1: ที่มาและความสำคัญ “การสร้างความผูกพันต่อองค์กร”

Chapter 2: ขั้นตอนการสร้าง Employee Engagement

Chapter 3: Employee Engagement กับ 7 E Model

Chapter 4: E1 Employee Engagement for Compensation

Chapter 5: E2 Employee Engagement for Performance Management

Chapter 6: E3 Employee Engagement for Career Development
 

Chapter 6: E4 Employee Engagement for Empowerment

Chapter 7: E5 Employee Engagement for Communication

Chapter 8: E6 Employee Engagement for Quality of Work Life

Chapter 9: E7 Employee Engagement for  Environment

Chapter 10: work shop การประยุกต์ใช้ความรู้ 7 E Model การสร้างความผูกพันต่อองค์กร