การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำหรับ Line Management & Supervisor

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บทบาทในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำหรับ Line Management & Supervisor

     หลักการและเหตุผล  มีคำกล่าวไว้ว่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่แท้จริง คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในสายการผลิต (All Managers are HR Managers and Non-HR Manager is HR Manager) เพราะหัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด  องค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อมๆ  กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งนี้ เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพ ในการพัฒนางานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิมๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนและเหตุผลความจำเป็น ทุกองค์กรต้องสร้างสรรค์  “งานด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์” กันอย่างจริงจัง

      2) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทของนักบริหารงานบุคคลยุคกระแสโลกเปลี่ยนและการสร้างผลประโยชน์ อย่างสมดุลระหว่างองค์กรกับ พนักงาน

      3) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ และเข้าใจHR FOR NON-HR กับการสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี

ของทีมงาน

      4) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทที่สับสนระหว่าง HR และ NON-HR กับเส้นทางที่ควรจะเป็น “เพื่อนร่วมคิดพันธมิตรร่วมทาง” การบริหารทีมงาน

ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

      2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

          -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

          -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)     

          -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

     3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมี ประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำหรับ Line Management & Supervisor

บทบาทของ Line Manager ในการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ เป็นความรับผิดชอบโดยร่วมกันของ 3 ฝ่าย ได้แก่ บริษัทฯ, หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์, ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน (Line Manager) ซึ่ง Line Manager จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่อง การตัดสินใจ (Decide) และการดำเนินการ (Take Action) เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในองค์กร บทบาทหน้าที่ของ line manager มีดังนี้

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1 เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรกับการบริหารทรัพยากรบุคค

       มาตรฐานการปฏิบัติงาน BSC

       แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

Session 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล vs บทบาท line ด้านการบริหาร/จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)

       การออกแบบโครงสร้างหน่วยงานกับการวางแผนอัตรากำลัง
       การจัดทำด้านพรรณางาน JD & การกำหนดคุณสมบัติ JD และสมรรถนะ Competency ตามตำแหน่ง
       การสรรหา & วิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
       การกำนดเป้าหมาย & วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

Session 3 บทบาทในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

        ขอบเขตโครงสร้างHRD
     หลักการวางแผนการพัฒนาบุคลากรHRD

สรุป HR การบริหารทรัพยากรบุคคล VS Line การบริหารทรัพยากรบุคคล

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ที่กำลังเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน เพื่อองค์กรแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การสรรหา&วิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

  • การกำหนดเป้าหมายการทำงาน OPR กับผลสำเร็จของหน่วยงาน&องค์กร

  • หลักการกำหนดค่าตอบแทนตามระดับ ตำแหน่ง

  • การวางแผนพัฒนา ความต้องการของหน่วยงาน&บุคคล

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved