รายละเอียดหลักสูตร

การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำหรับ Line Management & Supervisor

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

     หลักการและเหตุผล  มีคำกล่าวไว้ว่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่แท้จริง คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในสายการผลิต (All Managers are HR Managers and Non-HR Manager is HR Manager) เพราะหัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด  องค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อมๆ  กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งนี้ เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพ ในการพัฒนางานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิมๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนและเหตุผลความจำเป็น ทุกองค์กรต้องสร้างสรรค์  “งานด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์” กันอย่างจริงจัง

      2) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทของนักบริหารงานบุคคลยุคกระแสโลกเปลี่ยนและการสร้างผลประโยชน์ อย่างสมดุลระหว่างองค์กรกับ พนักงาน

      3) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ และเข้าใจHR FOR NON-HR กับการสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี

ของทีมงาน

      4) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทที่สับสนระหว่าง HR และ NON-HR กับเส้นทางที่ควรจะเป็น “เพื่อนร่วมคิดพันธมิตรร่วมทาง” การบริหารทีมงาน

ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

      2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

          -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

          -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)     

          -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

     3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมี ประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำหรับ Line Management & Supervisor

บทบาทของ Line Manager ในการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ เป็นความรับผิดชอบโดยร่วมกันของ 3 ฝ่าย ได้แก่ บริษัทฯ, หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์, ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน (Line Manager) ซึ่ง Line Manager จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่อง การตัดสินใจ (Decide) และการดำเนินการ (Take Action) เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในองค์กร บทบาทหน้าที่ของ line manager มีดังนี้

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1 เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรกับการบริหารทรัพยากรบุคค

       มาตรฐานการปฏิบัติงาน BSC

       แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

Session 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล vs บทบาท line ด้านการบริหาร/จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)

       การออกแบบโครงสร้างหน่วยงานกับการวางแผนอัตรากำลัง
       การจัดทำด้านพรรณางาน JD & การกำหนดคุณสมบัติ JD และสมรรถนะ Competency ตามตำแหน่ง
       การสรรหา & วิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
       การกำนดเป้าหมาย & วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

Session 3 บทบาทในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

        ขอบเขตโครงสร้างHRD
     หลักการวางแผนการพัฒนาบุคลากรHRD

สรุป HR การบริหารทรัพยากรบุคคล VS Line การบริหารทรัพยากรบุคคล

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ที่กำลังเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน เพื่อองค์กรแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การสรรหา&วิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

  • การกำหนดเป้าหมายการทำงาน OPR กับผลสำเร็จของหน่วยงาน&องค์กร

  • หลักการกำหนดค่าตอบแทนตามระดับ ตำแหน่ง

  • การวางแผนพัฒนา ความต้องการของหน่วยงาน&บุคคล

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

18-19 กรกฎาคม 2562

2

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

7,500

7,125

11-12 พฤศจิกายน 2562

3

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

7,500

7,125

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved