หลักสูตร
“บทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” (Compliance)


    หลักการและเหตุผล “Compliance” หรือการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความสำคัญของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งบทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้นั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และสามารถทำ Compliance ได้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือสำหรับคู่ค้าและลูกค้า กระทั้งถึงการบังคับใช้ Compliance ดังนั้นการทำ Compliance ที่ส่งผลดีต่อองค์กร ทั้ง การเป็นแนวทางในการทำงานเป็นมาตรฐาน องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน Compliance ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยเช่นกัน


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทที่ของ Compliance Unit หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
   2) เพื่อให้ผู้อบรมเสริมทักษะ ความรู้ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตาม Compliance ได้
   3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานตามมาตรฐานและการบังคับใช้ Compliance ได้


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทของ Compliance กับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
   2) ผู้อบรมเสริมทักษะ ความรู้ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตาม Compliance ได้
   3) ผู้อบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานตามมาตรฐาน และการบังคับใช้ Compliance


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้
   2) เน้นการเรียนรู้แบบ Workshop ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
   3) เน้นการเรียนรู้แบบสร้างแนวคิดแบบโยงความสัมพันธ์ Relational Style.

หัวข้อการบรรยาย

   Part 1: การบริหารความเสี่ยงจากกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือ Compliance Risk Management
   Part 2: แหล่งที่มาของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance
   Part 3: การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ Compliance Unit.
   Part 4: บทบาทการทำหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ Compliance Unit

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved