หลักสูตร
“ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ”
(Collaborations for Effective)


    หลักการและเหตุผล ทักษะการทำงานร่วมกันถือเป็นทักษะที่สำคัญอีกมิติหนึ่งที่บุคคลากรในองค์กรต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบทุกคนมีส่วนร่วม กล่าวคือ บุคลากรร่วมมือกันทำงานมีการระดมสมองเพื่อให้ผลการทำงานมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น ทักษะการทำงานร่วมกันจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน การประสานงาน การสร้างสัมพันธ์และทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ บุคลากรในองค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึกฝน ปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมอง แนวคิด เพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รับความร่วมมือจากบุคคล ส่งผลทำให้มีความสุข สนุกกับงานที่ทำ และอาจส่งผลสู่ความสำเร็จหน้าที่และผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลส่งผลให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามหลักของ P-S-Y-C-H-O
   2) เพื่อให้ผู้อบรมเสริมทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสู่ความสำเร็จในการทำงาน
   3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะการประสานงานและสร้างความร่วมมือสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4) เพื่อช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ทัศนคติที่ดีต่องานองค์กร และเพื่อนร่วมงาน


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามหลักของ P-S-Y-C-H-O
   2) ผู้อบรมเสริมทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสู่ความสำเร็จในการทำงาน
   3) ผู้อบรมพัฒนาทักษะการประสานงานและสร้างความร่วมมือสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4) เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ทัศนคติที่ดีต่องาน องค์กร และเพื่อนร่วมงาน


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้แบบกระตุ้นแนวคิดเชิงบวก (Ice Breaking )
   2) เน้นการเรียนรู้แบบส่วนร่วมในการกระตุ้นความคิด (Let everyone participate)
   3) เน้นการเรียนรู้แบบเกิดแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของงาน (Simulation Scenario )

 

หัวข้อการบรรยาย

   Part 1: การพัฒนาทักษะหรือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตามหลักของ P-S-Y-C-H-O
   Part 2: ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสู่ความสำเร็จในการทำงาน
   Part 3: ทักษะการประสานงานและสร้างความร่วมมือสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved