หลักสูตร
“พัฒนาการสร้างความสุขกับความสำเร็จในการทำงาน”
(Create happiness with success in work)


    หลักการและเหตุผล คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรล้วนให้ความสำคัญ เพราะการพัฒนาการสร้างความสุขในการทำงานส่งผลต่อองค์กร เช่น เพิ่มผลผลิต เพิ่มพูนขวัญกำลังใจ ณ. ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการทำงานเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ มีการแข่งขันสูง และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการทำงาน ด้านความเป็นอยู่และครอบครัว ขาดความสมดุลของชีวิตความเครียดและปัญหาสุขภาพ ด้านสังคม ขาดความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จากปัญหาดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการสร้างความสุขกับความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรเป็นองค์กรมีชีวิต


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาขีดความสามารถในจัดการตนเองการสร้างความสุขกับความสำเร็จในการทำงาน
   2) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและเกิดความสุขในการทำงาน
   3) เพื่อให้ผู้อบรมสร้างพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคี สู่ความสำเร็จการทำงาน


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมพัฒนาขีดความสามารถในจัดการตนเองการสร้างความสุขกับความสำเร็จในการทำงาน
   2) ผู้อบรมนำความรู้ไปเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและเกิดความสุขในการทำงาน
   3) ผู้อบรมสามารถสร้างพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคี สู่ความสำเร็จการทำงาน


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้แบบกระตุ้นแนวคิดเชิงบวก (Ice Breaking )
   2) เน้นการเรียนรู้แบบส่วนร่วมในการกระตุ้นความคิด (Let everyone participate)
   3) เน้นการเรียนรู้แบบเกิดแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของงาน (Simulation Scenario )

หัวข้อการบรรยาย

   Part 1: ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดกับพัฒนาการสร้างความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร
   Part 2: การสร้างความสำเร็จในการทำงานได้ด้วยหลักการ ของ "D-E-V-E-L-O-P"
   Part 3: พัฒนาความสุข สู่ความสำเร็จในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved