เทคนิคการจัดทำแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(Action Plan for Effective)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผนงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน กระบวนการจัดทำแผนงาน

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

calendar (2).png

เทคนิคการจัดทำแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(Action Plan for Effective)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

     หลักการและเหตุผล  การจัดทำแผนงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารและจัดการงานโดยทั่วไปเพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือ การจัดทำแผนงานหรือ Action Plan เป็นการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติและช่วยให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าควรจะทำอะไร ควรจะเตรียมตัวอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ "Plan your work, work you plan, your plan will work แนวคิดนี้ หากมีการวางแผนงานชัดเจน และการลงมือปฏิบัติตามแผนได้ตามเป้าหมาย เหล่านี้นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถวางแผนงานและทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนงาน อย่างมีประส
อบรม เทคนิคการจัดทำแผนงาน อย่างมีประสิทธ

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญ

      2) ของการกำหนดแผนงานและเป้าหมายงาน
      3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดแผนงานและเป้าหมายงานได้อย่างมีประสิทธิผล

      2) ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

      3) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม
      1) เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming)
      2) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)
      3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) ฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนงาน อย่างมีประส

เทคนิคการจัดทำแผนงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ (Action Plan for Effective)

Action Plan คือ การนำความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มาเพื่อชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่องค์กร เพื่อไปเป็นตัวกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน ควรที่จะเขียนแผนงานต่างๆ ถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย เพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่งมี 4 องค์ประกอบหลักดังนี้

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนงาน Action Pla

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

Module 1: ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผนงาน

      แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
      ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดทำแผน
      ประเภทของแผนงาน
      ระดับของการจัดทำแผนงาน
      ระยะเวลาของการจัดทำแผนงา

Module 2: ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

      องค์ประกอบของการจัดทำแผนงาน
      รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      สาเหตุของการทำงานที่ไม่สำเร็จตามแผนงาน