เทคนิคการจัดทำแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(Action Plan for Effective)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผนงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน กระบวนการจัดทำแผนงาน

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(Action Plan for Effective)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

     หลักการและเหตุผล  การจัดทำแผนงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารและจัดการงานโดยทั่วไปเพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือ การจัดทำแผนงานหรือ Action Plan เป็นการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติและช่วยให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าควรจะทำอะไร ควรจะเตรียมตัวอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ "Plan your work, work you plan, your plan will work แนวคิดนี้ หากมีการวางแผนงานชัดเจน และการลงมือปฏิบัติตามแผนได้ตามเป้าหมาย เหล่านี้นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถวางแผนงานและทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญ

      2) ของการกำหนดแผนงานและเป้าหมายงาน
      3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดแผนงานและเป้าหมายงานได้อย่างมีประสิทธิผล

      2) ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

      3) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม
      1) เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming)
      2) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)
      3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) ฝึกปฏิบัติ

เทคนิคการจัดทำแผนงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ (Action Plan for Effective)

Action Plan คือ การนำความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มาเพื่อชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่องค์กร เพื่อไปเป็นตัวกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน ควรที่จะเขียนแผนงานต่างๆ ถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย เพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่งมี 4 องค์ประกอบหลักดังนี้

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผนงาน

      แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
      ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดทำแผน
      ประเภทของแผนงาน
      ระดับของการจัดทำแผนงาน
      ระยะเวลาของการจัดทำแผนงา

Module 2: ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

      องค์ประกอบของการจัดทำแผนงาน
      รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      สาเหตุของการทำงานที่ไม่สำเร็จตามแผนงาน
 

Module 3: กระบวนการจัดทำแผนงาน

      การวางแผนงาน
      การจัดทำแผนงาน
      การนำแผนกไปปฏิบัติ
      การติดตามและประเมินผล
      การปรับปรุงแผนงาน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน/ พนักงาน/ เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ 

  • การบริหารและจัดการงานการจัดทำแผนงาน หรือ Action Plan

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผนงาน

  • ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน กระบวนการทำแผนงาน

  • จัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved